„Газинженеринг” ООД - обява Печат
( 1 Глас )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Вторник, 05 Февруари 2019 20:20
ISO-9001-2008 "ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД         
№BG19762Q-A, 5870 град Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.”Хр. Янчев” №57, тел.:(06514)2302; (06514)2446, факс: (06514)2301

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг”ООД като притежател на лицензии за разпределение на природен газ и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от пет години, дружеството е длъжно да представи в Комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план  и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа.
Предложението за цени за периода 2019-2023 година е образувано на основание и съгласно методика от Наредба №2/2003г. за регулиране на цените на природния газ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2003г., ДВ бр.98/27.11.2018г. и е следното:

Пределни цени за разпределение (лв./MWh, без ДДС):

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

12,27

до 1055 MW/h

10,77

до 10550 MW/h

10,28

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

15,76

до 1055 MW/h

14,35

Битови

22,69


Пределни цени за снабдяване (лв./MWh, без ДДС):

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

0,52

до 1055 MW/h

0,52

до 10550 MW/h

0,52

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

0,83

до 1055 MW/h

0,83

Битови

3,86


Цени за присъединяване на потребители към ГРМ (лв. без ДДС)

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

1156

до 1055 MW/h

1294

до 10550 MW/h

1881

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

1154

до 1055 MW/h

1292

Битови

741

 Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2019 11:13