Начало Водещи Политика
02 Юли 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Юли 2020 15:27
Четвъртък, 02 Юли 2020 12:33
Четвъртък, 02 Юли 2020 11:34
Четвъртък, 02 Юли 2020 10:35
Четвъртък, 02 Юли 2020 10:30
Четвъртък, 02 Юли 2020 10:25
Четвъртък, 02 Юли 2020 10:21
Четвъртък, 02 Юли 2020 10:15
Четвъртък, 02 Юли 2020 09:23
Четвъртък, 02 Юли 2020 08:52
Сряда, 01 Юли 2020 16:50
Сряда, 01 Юли 2020 16:36
Сряда, 01 Юли 2020 11:06
Сряда, 01 Юли 2020 10:33
Сряда, 01 Юли 2020 10:11
Сряда, 01 Юли 2020 10:05
Сряда, 01 Юли 2020 10:00
Сряда, 01 Юли 2020 09:55
Сряда, 01 Юли 2020 09:50
Сряда, 01 Юли 2020 09:45
Вторник, 30 Юни 2020 13:56
Вторник, 30 Юни 2020 13:25
Вторник, 30 Юни 2020 11:09
Вторник, 30 Юни 2020 10:48
Вторник, 30 Юни 2020 09:55
РЕКЛАМА
Политика
Плевен е сред общините, директни бенефициенти по новата Оперативна програма „Развитие на регионите” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 01 Юли 2020 16:50
start OP„Развитие на регионите” ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие в Заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кметовете на десетте най-големи български общини, съобщават от общинската администрация.
Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се очаква да надхвърли 3,1 млрд. лв., които ще се използват за постигането на балансирано регионално развитие на страната по три приоритетни оси, включващи интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ.
Зам.-министър Николова представи обхвата на новата оперативна програма и работните варианти на Споразумението за партньорство за новия програмен период.
„Комисията оценява положително новия комплексен териториален подход на България за управлението на бъдещите еврофондове, който се фокусира върху политики за развитие на регионите и градовете”, посочи Николова и обясни, че новата оперативна програма ще има два основни приоритета - за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие. Приоритет 1 е насочен е към 10 големи общини – Плевен, Видин, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Те са обособени в 4 клъстера - по райони от ниво 2 и отчитайки функционалните връзки между тях. За всеки от клъстерите на база 4 показателя - население, територия, БВП и инфраструктура, ще се задели процент от ресурса. 30 % от бюджета на всеки клъстер ще е за участие на градските общини в интегрирания териториален подход с по-малките общини.
Общинските администрации на 10-те града ще са териториални органи, каза още Николова. Към тях ще функционират Звена за подбор на проекти, формирани от общински експерти с възможност за привличане и на външна експертиза. Те ще извършват дейности по информация и публичност - публични обсъждания и обществена подкрепа за проектите, както и предварителния им подбор.
Големите общини ще имат 3 възможности за кандидатстване с проекти. Първата е самостоятелно или в партньорство със заинтересовани страни от общината. Втората - в партньорства между общините в съответния клъстер или в партньорства от заинтересовани страни от клъстера. Третата ще са партньорства между бенефициенти от двата приоритета на програмата - малки и големи общини.
Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие ще обхваща 40 градски общини от 6-те района на ниво 2, в които има населени места над 15 000 жители. Отново на база четири критерия за всеки от районите ще има отделен регионален бюджет. 52 % от бюджета ще е за Северна България. Водещ принцип при подбора на проектите за финансиране по новите териториални подходи ще е приносът им към икономическото развитие на дадената територия, отбеляза зам.-министър Николова. При подбора на проектите ще се прилага подход „отдолу – нагоре”.
Плановете за интегрирано развитие на общината, Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и Планът за градска мобилност ще са стратегическите документи за достъп до европейските средства и осъществяването на интегрираните инвестиции по новата ОПРР, стана ясно още на срещата.
Регионалните съвети за развитие ще играят ролята на териториален орган и на тях ще се възложат компетенции по оценка на съответствието на проектните концепции и идеи към определените приоритети за развитие на конкретния регион на ниво 2.
По думите на зам.-министър Николова, предизвикателство в следващия програмен период ще е предложението на ЕК реализацията на проектите да става до 2 години от подписването на договор. Това изисква много добра предварителна подготовка на бенефициентите, които трябва да имат готови проекти, за да може да стартират бързо тяхното изпълнение, коментира заместник-регионалният министър.
Последно променен на Сряда, 01 Юли 2020 16:47
 
В Плевен към момента има 101 незастроени общински имота, преобладаващата част от тях са с площ до 600 кв.метра Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Юни 2020 11:18
Pleven obsht pogledСтратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 - 2023 г., бе приета на провеждащото се в четвъртък, 25 юни 2020 година заседание на Общинския съвет в Плевен. Документът подкрепиха 37 от общинските съветници, „против“ и „въздържал се“ - няма.
Стратегията е разработена в изпълнение на Закона за общинската собственост и е четвъртата по ред във времето след тази за периода 2016 - 2019 г. От анализа за изпълнение на дейностите по управление на общинската собственост за периода 2016 - 2019 г., включен в Стратегията става ясно, че за посочения период продадените незастроени урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост са за 3 337 438 лв. Съставените актове са съответно за 1 873 имота общинска собственост, в т.ч.: за публична общинска собственост - 353 бр.; за частна общинска собственост - 1 520 бр.; за земеделски земи, пасища, гори и др. трайни насаждения - 1 171 бр.; за незастроени терени - 62 бр. Отдадените под наем общински нежилищни имоти за същия период са общо 146. От тях: сключени договори за отдаване под наем след проведени публични търгове - 115 бр.; сключени договори за отдаване под наем на политически партии и сдружения с нестопанска цел - 27 бр.; сключени договори за отдаване под наем на спортни имоти - 4 бр. Отдадените под наем общински жилищни имоти са съответно 506. Събраните приходи са общо 5 143 508 лв., както следва: за 2016 г. - 1 316 256 лв.,за 2017 г. - 1 277 498 лв., за 2018 г. - 1 319 066 лв. и за 2019 г. - 1 454 487 лв.
В документа е записано още, че съгласно главните регистри на общинската собственост - публична и частна, в Община Плевен към 31.12.2019 г. има действащи 9 617 акта за общинска собственост, като от тях 2 992 са на територията на град Плевен и 6 625 на територията на останалите кметства. Според вида общинска собственост най-много са земеделските земи от ОПФ - 6 421, следвани от застроените поземлени имоти, 1 360 и жилищните имоти - 625 бр. Относно незастроените терени - към края на 2019 г. в община Плевен съставените актове за общинска собственост за незастроени имоти са 101, като преобладаващата част от тях са с площ до 600 кв. м.
Стратегията за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 - 2023 г. е отворен документ и може да търпи изменения за периода на свето действие в зависимост от състоянието и възможностите на Общината.
 
Утрешната сесия на Общинския съвет в Плевен ще се проведе в зала „Катя Попова“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 24 Юни 2020 12:55
sesiya zala Katya PopovaПредвид актуалната епидемиологична обстановка и във връзка с взетото решение за нейното удължаване до 15 юли 2020 година редовната сесия на Общинския съвет, която трябва да се проведе на 25 юни (четвъртък) от 9 часа, ще бъде в зала „Катя Попова”, а не както бе обявено по-рано в зала „Гена Димитрова“, съобщават от общинската администрация. При предварителен дневен ред от 37 точки заседанието ще започне с гласуване на предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен. Ще бъде разгледано предложение на ПК по „Стопанска политика и транспорт” за приемане на годишни отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размера на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2019 г., и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2020 година. Съветниците ще обсъдят приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Плевен за периода 2020 – 2023 г. Ще бъде гласувано и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен” пред Фонд „Социална закрила”.
Последно променен на Четвъртък, 25 Юни 2020 14:40
 
Четиримата, напуснали ГЕРБ, заявиха желание и излязоха от групата на съветници от партията Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Юни 2020 10:23
GERB napusnali savetnitsiСъс заявление до председателя на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев в местния парламент е регистрирана промяна в състава на групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“, съобщават от общинската администрация. Заявления за напускане на групата общински съветници „ГЕРБ“ са внесли общинските съветници Петя Василева, д-р Йордан Георгиев, Йордан Грижов и Христослав Михайлов. И четиримата се позовават на чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г., който гласи: „Всеки общински съветник може да бъде изключен от групата на общинските съветници, в която участва, или сам да я напусне, като подаде писмено заявление, отправено до председателя на групата и до Председателя на Общинския съвет. При изключване на съветник от група общински съветници, в която той участва, председателят на групата уведомява Председателя на Общинския съвет.“
В тази връзка е направена актуализация и регистрирана група общински съветници "ГЕРБ" в състав: Валентина Вълчанова, Веселка Лилова, Владислав Монов - заместник - председател, Генади Динков, Мартин Митев и Цветелин Горанов.
В състава на Общински съвет - Плевен влизат 41 общински съветници. След настъпилите промени групите в местния парламент запазват броя си - 6. Нечленуващи в група към момента вече са 8 общински съветници: Христомир Христов, Димитър Карамфилов, Ленко Тодоров, Юлиян Йовков, Петя Василева, Йордан Георгиев, Йордан Грижов и Христослав Михайлов.
Съгласно Правилника за работа на местния парламент регистрация на група може да стане при минимум трима общински съветници в нея. Ако броят на съветниците в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Последно променен на Четвъртък, 25 Юни 2020 10:51
 
Председателят на комисията по "Младежки дейности, спорт и туризъм" Йордан Грижов стартира нов оригинален проект Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 23 Юни 2020 18:17
jordan grijovПо нов проект, който цели популяризирането на спорта в Плевен, започва да работи председателят на комисията "Младежки дейности, спорт и туризъм" в Общински съвет - Плевен, Йордан Грижов (на снимката).
В писмо до медиите той аргументира замисъла си така:
"Проект "
СпортСмен" има идеята да мотивира най-обикновения човек да започне да спортува. Вглъбени в монотонното ежедневие, ние забравяме да се грижим за себе си и физическото си състояние. Започваме с оправданията, че нямаме време за спорт, че сме твърде изморени от работата, че времето е лошо и т.н. Аз също съм от този тип хора и не го крия. Като родители трябва да даваме пример на децата че да се спортува е хубаво и полезно. Те ни копират, нека ги направим по-добрата наша версия! Преди 2 месеца спрях цигарите и днес вече искам да надграждам. Спортът е нещото, което ще ми даде сила и мотивация да не се връщам към този вреден навик. Спортът ще ме върне във форма и ще ме накара да се чувствам по-добре. Ако аз успея с това предизвикателство, убеден съм, че много хора ще успеят!
Проектът представлява серия от демонстративни тренировки в различните по вид спорт, които се развиват в Плевен. От 1-ви Юли започвам с "тренировките". Вече имам покана от няколко клуба да ги посетя и ще посетя всеки, който ме покани.
Сам по себе си проектът носи още ползи. Ще имам възможността да се докосна до всеки един вид спорт, до неговата специфика и най-вече до болката на всеки плевенски клуб. Като председател на комисията по спорт съм длъжен да направя всичко възможно за клубовете да се чувстват добре и да помагам с каквото мога. Трябва да бъда с тях и между тях. Идеята е всяка тренировка да бъде заснемана. Ще снимаме спортистите, треньорите, условията за тренировки и още много неща. Ще бъдат изготвени и специални клипове, с които да рекламираме всеки вид спорт в нашия град", ангажира се младият общински съветник.
Последно променен на Вторник, 23 Юни 2020 18:25
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 614