Начало Водещи Общество Какво ново в данъчно-осигурителна кампания 2019
19 Ноември 2019 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 19 Ноември 2019 14:52
Вторник, 19 Ноември 2019 14:06
Вторник, 19 Ноември 2019 13:01
Вторник, 19 Ноември 2019 11:02
РЕКЛАМА
Какво ново в данъчно-осигурителна кампания 2019 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Страната - Общество
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 29 Януари 2019 14:43
NAP logo Физическите лица и тази година ще могат да проверяват дали за тях има подадени данни от фирми и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от работна заплата в справките по чл.73 от ЗДДФЛ. Услугата е достъпна с ПИК или КЕП – https://inetdec.nra.bg
За притежателите на банкови карти - плащане на задълженията без такси чрез портала за електронни услуги на НАП https://inetdec.nra.bg или чрез инсталираните ПОС терминали в офиса.
Извършени са някои промени във формулярите на данъчните и осигурителните декларации, във връзка с промените в законодателството, но няма съществени изменения. В годишната данъчна декларация за облагане на доходите /по чл.50 от ЗДДФЛ/ са променени само Приложения № 2, № 3 и № 10.
До края на данъчната кампания на 30 април офисът на НАП в Плевен ще работи без обедна почивка. В дните, в които изтичат срокове, служителите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. От НАП съветват да не се чакат последните срокове и да се ползват е-услугите.
Годишният отчет за дейността (ГОД) за фирмите се подават само по електронен път с КЕП или ПИК – само за ЕТ, в ИС „Бизнес статистика“ на НСИ преди подаването на годишната данъчна декларация. Изключение има за едноличните търговци с нетни приходи от продажби до 200 000 лв., които не съставят баланс, чийто отчет може да бъде подаден и на хартиен носител. Отчетът се счита подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен“. ГОД се подава в сроковете за подаване на годишните данъчни декларации - 01.04.2019 г. за юридическите лица и 30.04.2019 за едноличните търговци.

Данъчни декларации и справки по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От тази година 10 януари е началната дата за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ. Запазват се начините за тяхното подаване - по електронен път с ПИК или КЕП, по пощата с обратна разписка, в пощенските станции и на гише в офисите на НАП.
Крайният срок за подаването на годишните декларации за облагане на доходите остава 30 април. Срокът за ползване на отстъпката от данъка за довнасяне за тази година е 31.01.2019, а от 2020 година се удължава до 31.03. Условията за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.,: годишната данъчна декларация да е подадена по електронен път до 31.01.2019 г., лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне да е внесен до 31.01.2019 г.
Остава едно от задължителните условия за ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ да е липсата на публични задължения към датата на подаване на годишната декларация, като законовият текст е прецизиран, че се отнася включително и при подаване на коригиращи декларации по реда на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ и чл.103 и чл.104 от ДОПК.
От тази година закръглянето на данъка към всеки пълен лев ще се извършва след приспадането на всички предвидени в закона намаления, включително и отстъпката 5 на сто, когато лицето ползва такава отстъпка.
Отпада изискването при ползването на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания да се представя писмена декларация от другия съпруга/а, съответно от другия родител, приемен родител, близък или роднина че няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Това обстоятелство вече се декларира във формуляра на данъчната декларация от декларатора. В тази връзка в закона са въведени текстове, че при неправомерно ползване на облекчението от двамата съпрузи, респективно пълният размер на данъчното облекчение за деца/деца с увреждания е ползван от повече от едно лице, всяко едно от лицата ще дължи частта от данъка, съответстваща на ползваното облекчение. Предоставя се възможност данъчното облекчение за деца/деца с увреждания да се ползва и от двамата родители, съответно приемни родители, близки и роднини когато доходите на единия не са достатъчни, за да се ползва пълният размер на данъчното облекчение.
За тази година остава срокът за подаване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените през 2018 г. доходи на физически лица различни от трудови 15.03. 2019 г. От 2020 г. справката ще се подава в срок до 28 февруари и то само по електронен път.
Въвежда се в сила от 01.01.2019 г. справка по чл.73, ал.6 за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Справката ще се подава от работодателите в срок до 28 февруари само по електронен път, т.е. за първи път ще възникне задължение за подаване на тази справка в срок до 28.02.2020 г.
От тази година предприятията платци на доходи и самоосигуряващите се лица ще подават декларацията за дължими данъци по чл.55 от ЗДДФЛ само по електронен път. Тази разпоредба няма да се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г., т.е няма да се прилага само за декларациите по чл.55 от ЗДДФЛ, чийто срок за подаване е 31.01.2019 г. След този срок декларациите за дължими данъци по чл.55, ал.1 за 2019 г., когато се подават от предприятия платци на доходи или самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО ще се подават само по електронен път. Сроковете за подаване на декларациите по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ се запазват – подават се в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
От 01.01.2019 г. е увеличен стойностният праг на предметните печалби с незначителна стойност от развлекателни автомати и други игри на случайността, които няма да се облагат от 30.00 лв. на 100.00 лв.
От 01.01.2019 г. облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, както и държавните помощи, субсидии и други помощи от Европейските фондове и от държавния бюджет получени от нерегистрирани като земеделски стопани физически лица ще се облагат с окончателен данък. Съответно за тези доходи ще отпадне задължението за деклариране им с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Данъкът ще се удържа, внася и декларира от предприятието или самоосигуряващото се лице-платец на дохода, съответно от администратора на съответната помощ. За получените през 2018 г. такива доходи остава задължението за декларирането им с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.
Запазва се разпоредбата, че едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци да не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността, ако не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и нямат други доходи подлежащи на облагане.

Подаване на данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане

Запазва се срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци – 31.03. За тази година срокът е 01.04.2019 г., тъй като 31.03.2019 г. е неделя. Както и миналата година тези декларации ще се подават само по електронен път.
Запазва се разпоредбата, че фирмите, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч не са задължени да подават годишен отчет за дейността /ГОД/ и годишна данъчна декларация, освен когато за периода през който не е осъществявана дейността, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или фирмата желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в декларацията.
Променен и облекчен е редът за подаване на декларация в случаите на ликвидация и несъстоятелност и прекратяването на дейността на място на стопанска дейност или прекратяване на неперсонифицирано дружество. Последният данъчен период е от 1 януари до датата на заличаване, като срокът за подаване на последната данъчна декларация e 30 дни от датата на заличаване/прекратяване, а внасянето на данъците е в срока на декларирането. В същия срок се подават и справките по чл.73 от ЗДДФЛ и декларацията за дължими данъци по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. ГДД се подава в срока за подаването й, а декларацията за последния данъчен период – в 30-дневния срок от заличаването. Отпада задължението за подаване на ГОД за последния данъчен период. Преходен режим –новият ред прилага се, ако сроковете по отменените и променените разпоредби изтичат след 31.12.2018 г.

Осигурително законодателство

Няма промени за 2019 г. в размерите на осигурителните вноски и разпределението им между осигурител и осигурено лице.
Срокът за промяна на вида на осигуряването за самоосигуряващите се лица остава непроменен - 31 януари 2019 година.
Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е увеличен на 560 лв.
Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани е увеличена на 400 лв.
Увеличен е максималният размер на месечния осигурителен доход на 3000 лв.
В кръга на задължително осигурените като самоосигуряващи се лица са включени и лицата, които осъществяват търговска дейност по смисъла на чл.1 от ТЗ, облагат се по реда за облагане на едноличните търговци и декларират доходите си в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, независимо от факта, че нямат регистрация като еднолични търговци.
Запазва се размерът на вноската за здравно осигуряване - 8 на сто. Във връзка с промяната на минималният месечен осигурителен доход за ДОО на самоосигуряващите се лица, минималният осигурителен доход за лицата неосигурени на друго основание по чл.40, ал.5 от ЗЗО / безработните/ е определен на 280 лв., от което вноската им за здравно осигуряване се увеличава от 20„40 лв. за миналата година на 22.40 лв. за тази година.
560 лв. е осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и ал.3 от КТ и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Информацията е разпространена до медиите от данъчната администрация.


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Сряда, 20 Февруари 2019 09:52