ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Понеделник, 10 Август 2015 15:48
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.08.2015 г. ще се проведат три търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години за рибовъдна дейност на язовири в община Пордим, както следва:
- язовир „Шосейна варианта”, имотен №000152 по КВС на землището на с. Вълчитрън,  с обща площ 101,781 дка. и водна площ 101.781 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №56 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 20,00 лв./дка. водна площ (2 035,62 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 08:30 ч.
 - язовир “Камъка”, имотен №000173 по КВС на землището на с. Вълчитрън, с обща площ 29,729 дка. и водна площ – 29,729 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №57 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 30,00лв./дка. водна площ (891,87 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:00 ч.
- язовир “Бяла вода”, имотен №750001 по КВС на землището на с. Згалево, с обща площ 39,362 дка. и водна площ 15,432 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №111 от 19.04.2000 г. при начална тръжна цена 30,00 лв./дка. водна площ (462,96 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:30 ч.
Цена на една тръжна документация за всеки един от язовирите – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
        Депозит за участие в размер на 10 % от началната наемна годишна тръжна цена на имота се внася в касата на Общината.
        Документите за участие се получават до 16:30 ч. на 20.08.2015 г. в “Информационен център” при община Пордим срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 16:00 ч. с представител на Дирекция “СА” при община Пордим или съответното кметство.
При необходимост втори търг ще се проведe на 28.08.2015 г., съответно от 08:30 ч.; 9:00 ч.; 09:30 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 12:10