Начало Общество Проблеми
24 Февруари 2018 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Петък, 23 Февруари 2018 16:11
Петък, 23 Февруари 2018 14:38
Петък, 23 Февруари 2018 14:24
Петък, 23 Февруари 2018 12:29
Валути
РЕКЛАМА
Проблеми
Скок в употребата на марихуана и двоен ръст на консултациите отчита Съветът по наркоточни вещества Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 23 Февруари 2018 16:11
Otchet PICГодишен отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Плевен през 2017 г. бе приет на заседание на ОбСНВ. Председателят на Съвета Катя Божикова представи изпълнените през годината дейности по общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, като акцентира върху по-активната дейност на Превантивно-информационния център (ПИЦ) към ОбСНВ, благодарение привличането към екипа му на още един психолог. Отбелязано бе, че ПИЦ – Плевен е първият в страната, който разполага със собствен видеоканал в платформата YouTube. Там вече са факт първите клипове, в които психолозите Валентин Минков и Илиан Илиев коментират темите за марихуаната, която уж не е наркотик, „безобидното“ пушене на наргиле и абсурдните въпроси за дрогата. Амбицията на екипа на ПИЦ – Плевен е регулярно да подготвя нови видеа, чрез които посланията на специалистите да стигат до по-широк кръг хора.
Анализът на обобщените данни за предоставените от специалистите на ПИЦ – Плевен индивидуални консултации на потърсили подкрепа лица показва следното:
Общият брой консултирани лица е нарастнал с 49: от 92-ма през 2016г. до 174 през 2017г.
- От тях 118 са мъже, 23 – жени.
- По възрастов разрез най-висок е делът на лицата 15-19 години, следван от тези под 15 години, над 29 години – 29, като най-малък е този на 19-29 год. – 5 лица.
- Общият брой родители, настойници, близки на пряко засегнати лица е 46, а броят на предоставените за тях консултации възлиза на 113.
- По отношение на условната група в риск, към която могат да бъдат причислени консултираните лица, данните сочат, че най-висок дял имат лицата, потърсили помощ в ПИЦ – Плевен с „психологически и/или поведенчески проблеми” – 32-ма; следват лицата „злоупотребяващи с ПАВ” – най вече марихуана – 30; след тях се нареждат лица „вече зависими” – 22 души и такива със „ситуативна употреба” – 19.
- Обобщението за вида зависимо поведение, поради което е потърсена консултативна помощ, показва, че драстично е скочил броят на лицата, употребяващи марихуана: от 8 през 2016 до 36 през 2017 год.
Общият брой на предоставени услуги /еднократна консултация, повече консултации, мотивиране, насочване, консултация по телефон/ възлиза на 571, спрямо 286 за 2016 година.
И през 2017 г. специалисти на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен са продължили работата по организиране и провеждане на групови сесии за изграждане на жизненоважни личностни умения у младите хора в училища, НПО, младежки клубове. На място в ПИЦ – Плевен е осъществена обучителна превантивна и поведенческо-корекционна програма за младежи от Център за настаняване от семеен тип – Плевен, която редом с психолог на ПИЦ е водена и от младежи. Основна тема през годината в груповата работа е била марихуаната, като директен фокус . Поредица сесии по нея са осъществени в Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици, в СУ „Пейо Яворов”, в ДФСГ „Интелект”, в ОУ „Петър Берон”, в МГ „Гео Милев”.
През годината е реализиран и цикъл от програмата за работа със семейства в риск (с индикирана употреба на ПАВ и алкохол, семейства с нисък социален и образователен статус), като е сформирана т.нар. група „Родителски кръг”. Като една от най-важните задачи, изпълнени в рамките на годишния план, Катя Божикова посочи и осигуряването на възможности за включване на децата и младите хора в привлекателни за осмисляне на свободното време дейности, като форма на превенция. В нейно изпълнение през 2017 г. е подготвено и проведено първото за Плевен специално публично събитие по мотивационна публична реч за ученически училищни съвети „Младите говорят за…”, плод на изключително ефективно партньорство с постоянната комисия по „Образование” на ОбС – Плевен, отдел Образование на Община Плевен и Европейски информационен център „Европа Директно” – Плевен. Неговата цел бе да стимулира ангажираността на учениците в гимназиален курс не само към училищното самоуправление, но и към социална и обществена изява. Осем плевенски училища, представени от ученическите си училищни съвети, се включиха в инициативата, като броят на участници и публика надмина 360 млади хора. За поредна година ОбСНВ – Плевен подкрепи провеждането на Националния турнир по таекуон-до за Купа „Плевен“, както и Третото издание на Международен фестивал на китарата - Плевен 2017., който събра над 260 участници и гости от 24 държави.
И през 2017-а сред най-натоварените със съдържание задачи от годишния план на ОбСНВ – Плевен са били дейностите за повишаване на информираността на учениците за превенция на употребата на ПАВ, в рамките на учебната година. В нейно изпълнение се планират и провеждат съвместни „Часове на класа”, като само за 2017 г. екипът на ОбСНВ е участвал в общо 24 такива в различни училища на област Плевен. Като своеобразен жест, с който да бъдат стимулирани учениците, работещи в СИП „Здравно образование”, през октомври бе изнесено представление на вече добилия популярност спектакъл „Спасителят”. Над 280 момичета и момчета от Плевен имаха възможност да посетят представлението и поговорят по злободневните теми с актьора Ивайло Захариев.
В изпълнение на тази задача от годишния план е подготвена и проведена годишната конкурсна сесия за подкрепа на малки училищни инициативи по превенция на ПАВ. Общо 7 проекта на ОУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Валери Петров”, ОУ „Лазар Станев”, ДФСГ „Интелект”, СУ „Стоян Заимов” и СУ „Пейо Яворов” са финансирани и реализирани в периода м. ноември и декември 2017 год. Общият размер на финансовите средства за подкрепа на одобрените проекти възлиза на 5 198 лева.

Последно променен на Петък, 23 Февруари 2018 19:35
 
Броят на противообществените прояви на непълнолетните се запазва отчете доклад Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Февруари 2018 17:34
komisija protivoobshtПротивообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на община Плевен през 2017 г., не бележат ръст. Тази тенденция представи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Димитър Пенков в подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата на комисията за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.
В доклада бе отчетена и ролята на ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. Те са с регистрирани проявени и застрашени лица от града и селищата на общината. На основание чл.16 от Закона, през отчетния период са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни лица. Данните сочат, че голяма част от престъпленията и противообществените прояви – общо 62 (80%), са извършени в гр. Плевен, а другите 18 /20%/ - в някои селища на общината – гр. Славяново, с. Буковлък с. Ясен, с. Николаево, с. Беглеж и с. Бръшляница. От общо регистрираните 80 малолетни и непълнолетни 56 са извършили престъпления – 9 малолетни (8 момчета и 1 момиче) и 47 непълнолетни – 39 момчета и 8 момичета. Сред престъпленията доминират кражбите, грабежите и унищожаването и повреждането на имущество. От противообществените прояви с най-голям брой са бягствата от дома и от специализирани институции или социални услуги от резидентен тип - 12 бр. (80%).
След представените данни в доклада бяха направени следните изводи:
            - При неблагоприятни условия – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда и други живеят и се оформят като личности над 50 % от децата;
            - През последните 2 години криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен;
            - Ръстът на противообществените прояви и престъпления през 2017 г. е по-нисък в сравнение с предходната 2016 година;
            - От престъпленията има лек спад на кражбите и грабежите въпреки разнообразието при извършването им;
            - През последните 2 години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се все повече превантивни мерки с цел децата да не стигнат до специалните училища;
            - В много семейства родителският контрол е занижен. Родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата;
Като заключение бе потвърдено доброто взаимодействие между институциите в организирането на превантивната дейност и индивидуално-възпитателната работа с проявените лица за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.
Последно променен на Сряда, 21 Февруари 2018 18:28
 
Започват проверки на сгради-паметници на културата в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 02 Февруари 2018 16:47
stara sgradaСлужители на главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство” започват проверки на състоянието на три сгради в централната част на Плевен, информира общинският пресцентър. Това са сградите на пл. „Свободата” №21, ул. „В. Левски” №88 - паметници на културата с местно значение, и Върбеновата къща на ул. „В. Левски” № 04 – паметник на културата с национално значение. Причина за проверките е неизпълнението от собствениците на предписанията, издадени от Община Плевен, за привеждане фасадите на зданията в безопасен и естетичен вид.
Очаква се проверяващите да издадат нови предписания за предприемане на нужните мерки. Ако и те не бъдат изпълнени, следва сформиране на съвместна комисия от представители на Националния институт за недвижимо културно наследство, Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство”, Община Плевен и Дирекция „Строителен контрол”. Комисията ще има право да извърши оглед не само на фасадата, а и на вътрешността на сградата и да даде предписания за извършване на цялостен ремонт и налагане на санкции при поредно неизпълнение от страна на собствениците.

 
От началото на април - поетапен ремонт на ул. „Цар Борис ІІІ” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 14:24
zatvorena-ulicaНа няколко етапа ще бъде ремонтирана част от ул. „Цар Борис ІІІ” в Плевен, която е включена за основна рехабилитация с европейски средства по проекта на Община Плевен, „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”. Участъкът е от кръстовището при Дома на книгата и Регионалната библиотека „Христо Смирненски”, продължава край пазар „Център” до хотел „Ростов”. Очаква се ремонтът да започне в началото на месец април.
Отсечката е еднопосочна, много натоварена, а преди да бъде преасфалтирана ще трябва от ВиК да подменят тръбите. Дейностите ще обхванат и улица „Коста Хаджипакев” /пред МБАЛ „Авис Медика”/ – от ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Цар Борис ІІІ”, обяви на оперативното заседание на ръководството на Община Плевен кметът Георг Спартански. Сложността и мащабът на ремонта ще наложи той да се прави на етапи, затова призовавам всички към повече търпение. Няма как да се направи ремонт за една нощ, няма как да не търпим неудобства, подчерта г-н Спартански.
Първо ще бъде затворен за движение и ремонтиран участъкът от кръстовището с бул. „Данаил Попов” до пазар „Център”. На втория етап ще се затвори участъкът от Пазара до площад „Свободата”, а накрая – ул. „Коста Хаджипакев”.

Последно променен на Вторник, 20 Февруари 2018 16:52
 
За месец са премахнати над 20 незаконни кафе автомати Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 29 Януари 2018 16:43
kafeavtomati2Служителите на звено „Инспекторат” към Община Плевен продължават да премахват незаконно поставени улични кафе автомати. От началото на месец януари са демонтирани общо 23 машини, информира общинският пресцентър. Само през последните две седмици са премахнати 14 вендинг автомата - два на бул. „Д. Попов”, два на ул. „Д. Константинов”, на ул. „Бъкстон” – 3 бр., други 3 на бул. „Русе” и 4 на бул. „Хр. Ботев”.    
Мерките ще продължат с поетапното премахване по план на незаконно поставените машини за кафе, обявяват от Община Плевен. 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 198
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти