Начало Общество Политика
18 Юни 2019 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 17 Юни 2019 14:01
Понеделник, 17 Юни 2019 10:35
Понеделник, 17 Юни 2019 10:31
Понеделник, 17 Юни 2019 10:25
РЕКЛАМА
Политика
В приетата нова наредба за общинските жилища се въвежда точкова система при кандидатстване Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Март 2019 12:57
ObS obsajdane copyС 31 гласа „за“, 5 “против“ и 3 “въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Проектът вече беше внасян два пъти на заседания на местния парламент, като за днешната сесия той бе актуализиран с всички допълнения и забележки от предходните обсъждания. И днес по него бяха правени промени в залата.
В началото на новата Наредба №18 са посочени условията, на които трябва да отговарят лицата, кандидатстващи за общинско жилище. Едно от тези условия е да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.
С новата наредба в Община Плевен се въвежда точкова система за кандидатстващите за жилища от общинския жилищен фонд. В чл.5, ал.2 е записано, че подреждането на лицата, семействата и домакинствата в една и съща група ще се извършва на база обща оценка по четири показателя - заетост, образование, семейно положение и здравословно състояние. Критериите ще се прилагат за всеки от пълнолетните кандидати, като максималните точки са 100.
По критерий „Заетост“ безработен по-малко от 12 месеца, регистриран в Бюрото по труда в Плевен, ще получава 30 точки, работещ - 27 точки, пенсионерите - 16, а продължително безработните - 4 точки.
По критерий „Образование“ картотекираните за жилище с висше образование ще получават най-много точки - 30, тези със средно - 24 точки, с основно - 18 точки, с начално - 12, а без образование - 6 точки.
По критерий „Здравословно състояние“ е записано, че лица с трайни увреждания с над 90 % намалена работоспособност ще получават 20 точки, със 71 и над 71 % намалена работоспособност - 14 точки, а с под 71 % намалена работоспособност - 8 точки. Ако в семейството има повече от един човек с увреждания, ще се дават 6 точки.
По критерий „Семейно положение“ най-много точки - 20 ще получават вдовец или вдовица с едно или повече деца. За семейство с едно или повече деца точките са 17 (изключва се фактическо съжителство), за самотен родител – 14 точки, домакинство с едно или повече деца – 11 точки, семейство без деца - 8 точки. Самостоятелно живеещи лица в трудоспособна възраст ще получават 5 точки.
Всяко едно от обстоятелствата по посочените четири критерия ще се проверява от комисията, която разпределя общинските жилища. При равен брой точки се предвижда предимство на по-продължителната по време картотека. Промените са с оглед по-справедливото задоволяване на жилищните нужди на гражданите и необходимостта от задържане на млади хора в общината, мотивират се вносителите на проекта общинските съветници Петя Василева и Йордан Грижов.
Друга важна промяна в нормативния документ е в условията за продължителност на ползване на даденото под наем общинско жилище, както и условията за неговото закупуване. В тази част са изброени и 18 точки, които регламентират прекратяване на наемните правоотношения. Една от тях е, че ще се прекратяват наемните правоотношения с наематели, които имат влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, както и с такива, които ползват жилището не по предназначение и системно нарушават добрите нрави и обществения ред. Наемното правоотношение ще се прекратява със заповед на кмета на Общината, в която ще се посочва основанието и срока за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец. Заповедта ще може да се оспорва пред Административен съд, като жалбата не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.
Новата Наредба №18 влиза в сила от 1 май 2019 година.
 
Промяна в две наредби, отчети за изпълнение на дейности и избор на временен управител на „Дентален център І - Плевен” ЕООД – в дневния ред на Общинския съвет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 27 Март 2019 17:33
ObS zasedanie42 точки, две от които питания от общински съветници, включва предварителният дневен ред за заседанието на Общински съвет - Плевен за месец март. Заседанието е в четвъртък, 28 март, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.
То ще започне с обсъждане на две от общинските наредби. Съветниците ще разгледат предложение за промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. След преглед по реда на надзора, извършван от Районна прокуратура - Плевен, са открити несъответствия на приетия подзаконов нормативен акт с акт от по-висока степен - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Несъответствията са установени при режима за предоставяне на пасища, мери и ливади на правоимащите лица и в липса на предвиден критерий за отстояние при устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади съгласно Закона за пчеларството.
Втората наредба, която влиза за дебат, е Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Предложението е за приемане на нова, която предвижда въвеждане на точкова система за кандидатстващите за жилища от общинския жилищен фонд. Проектът вече беше внасян два пъти на заседания на местния парламент, като за предстоящата сесия той е актуализиран и в него са отразени всички забележки от предходните обсъждания.
В четвъртък пред Общинския съвет ще бъде представен годишен доклад от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за изминалата 2018 г. Основна задача на комисията е да организира и координира социално - превантивната дейност на територията на общината, да издирва и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взимат мерки за тяхната защита и развитие. През отчетния период от комисията са проведени и решени общо 80 възпитателни дела. Отделно са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни. От доклада става ясно още, че преобладаващата част от престъпленията и противообществените прояви - общо 62, са извършени в Плевен, а другите 18 - в Славяново и Буковлък, Ясен, Николаево, Беглеж и Бръшляница.
Съветниците ще се запознаят и с годишния доклад за наблюдение на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020г./ през 2018 г., с отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г. и с предложение за нов за 2020 г. Ще бъде представен и отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Общината през 2018 г. и гласувана нова туристическа програма за 2019-а.
Точка 11 в дневния ред за заседанието е отчет за изпълнените през 2018 г. мерки от Програмата за управление за отпадъците на територията на Община Плевен 2016 - 2020 г. В документа е посочено, че в регионалното депо се приемат отпадъци от шестте общини в региона - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Приемането става по уточнен график, като през 2018-та предадените за третиране в Сепариращата инсталация смесени битови отпадъци са общо 53 795.29 т. За компостиране са предадени 1 254.96 т разделно събрани зелени отпадъци и 6 509.02 т биоразградими.
На сесията предстои гласуване на предложение за освобождаване от длъжност на управителя на „Дентален център І - Плевен” ЕООД и избиране на нов. Точката е под номер 14 в предварителния дневен ред. Причината е постъпилото в Община Плевен заявление от управителя д-р Венелин Радев за освобождаването му от длъжност. До провеждането на конкурс за избор на нов е необходимо да бъде избран управител на дружеството.
Общинският съвет ще разгледа и искане за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в три училища на територията на общината, отложено от дневния ред заседанието през февруари. Исканата сума е общо 1287 лв.
Акцент в предварителния дневен ред е и предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред Фонд „Социална закрила”. Общата стойност на проекта е 24 504 лв. с ДДС, от които задължителният финансов принос от страна на Общината е 10%, или 2450,40 лв. с ДДС. Предвидените проектни дейности са доставка на професионални електрически фурни, на електрическа картофобелачка и на стелажи от неръждаема стомана.
Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на общинските съветниците, са още: предложение за определяне на цени и продажба на движими вещи, собственост на Община Плевен; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за НЧ „Пробуждане - 1907” - с.Тученица и НЧ „Пробуда 1919” - с.Николаево; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР - Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост; др.
Последни точки в дневния ред са внесените питания от общински съветници.
Последно променен на Сряда, 27 Март 2019 18:12
 
Новата Наредба за общински жилищни имоти ще бъде гласувана на предстоящата сесия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 26 Март 2019 12:19
ObS sesiya3Четиридесет и две са точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 март, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще обсъдят приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Внесено е предложение за приемане на нова Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. На сесията ще бъдат гласувани План за развитие на социалните услуги в oбщина Плевен до 2020 г. и Програма за развитие на туризма през 2019 година. Ще бъде разгледано предложение за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен.
 
Предстоят консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 27 Март 2019 10:42
izbori4Във връзка с произвеждането на предстоящите на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България Областният управител на област Плевен отправя покана за консултации, в които да бъде определне състава на Районна избирателна комисия (РИК) – Плевен, съобщават от областната администрация. Поканата е до парламентарно представените партии и коалиции, както и до партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат на 28.03.2019 г., четвъртък, от 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Областна администрация – Плевен.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии следва да се съобразят с изискванията и решенията на Централната избирателна комисия, включително и такива, които предстои да бъдат публикувани до консултациите на интернет страницата на ЦИК.
В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Последно променен на Сряда, 27 Март 2019 16:00
 
Посланикът на Беларус се срещна с кмета на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 25 Март 2019 19:01
Belarus2На първо посещение в Плевен от началото на своя мандат пристигна посланикът на Беларус у нас Н. пр. Александър Лукашевич. Дипломатът беше придружаван от народния представител Васил Антонов – член на парламентарната група за приятелство между България и Беларус, първия секретар Александър Антонов и първия секретар по търговските въпроси Леонид Хиневич при посолството.
Активизирането на икономическите отношения между двете страни беше основна тема на разговорите по време на среща с кмета на Община Плевен Георг Спартански. Стокооборотът възлиза на 113 млн. долара годишно, което не е желаният резултат, посочи посланикът. Но нашият бизнес заявява интерес към бутилиране на български вина и към пресни български плодове и зеленчуци. Тези продукти са добре познати у нас и нямат нужда от допълнителна реклама, убеден е дипломатът. Той предостави списък на фирми, които са готови да работят с български партньори. Наши представители ще бъдат поканени на икономически форуми, които ще се проведат в градовете Гомел, Брест, Могильовск, планира се и среща на побратимените градове от двете страни. Това са целенасочени стъпки за възраждането на общите бизнесконтакти, разказа Александър Лукашевич.
По време на срещата бяха обсъдени и партньорските връзки между Плевен и град Брест. Брестката свободна икономическа зона е също добра възможност за икономическо сътрудничество, от която вече се възползват някои български градове, към които Плевен може да се присъедини. Здравният туризъм е друга перспектива, която се разкрива, защото Беларус се интересува от оздравителни бази най-вече за деца, посочи още по време на разговорите посланик Лукашевич.
Със сигурност тази среща няма да бъде последна, защото и в България, и в Беларус има воля за оживяване на бизнесконтактите, бяха единодушни участниците в срещата.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 568
Фейсбук коментари
Сподели статията