Начало Общество Политика
24 Септември 2018 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 24 Септември 2018 09:09
Събота, 22 Септември 2018 12:38
Събота, 22 Септември 2018 09:38
Петък, 21 Септември 2018 16:20
Валути
РЕКЛАМА
Политика
26 предложения и две питания на съветници в дневния ред на юлската сесия в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Юли 2018 16:42
1obs-pleven gerbОбщо 28 точки, две от които питания от общински съветници, включва предварителният дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Плевен, насрочено за 26 юли /четвъртък/. Сесията е от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Всички предложения, които ще обсъжда местният парламент, са публикувани на интернет страницата му /https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на Общински съвет“ /https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26072018-g/.
Първа точка в дневния ред е предложение за актуализация Плана за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”. Актуализирането на картата е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2СЮ2/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. Съгласно тези изисквания задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017г. За Плевен това е направено с решение на Общинския съвет на 29.06.2017г. През 2013 г., Община Плевен разработи първоначалния си „План за действие" към „Стратегическа карта за шум на град Плевен", приет от местния парламент съответно на 28.11.2013 г. Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, плановете за действие се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи.
Общинският съвет ще разгледа предложение и за приемане на Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен. Мерките са с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби и подпомагане на обучението им в курсове, участията им в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III-то място на някоя от посочените по-горе прояви. В предложения текст е записано, че сумите за подпомагане ще бъдат от 100 до 1000 лв. по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи.
Трета точка в предварителния дневен ред е отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 27.04.2017 г. - 27.07.2017 г. Отчетът включва решенията, свързани с дейността на Общински съвет, които не се отчитат от общинска администрация или се отчитат по специален ред; решения за приемане на нормативни актове, стратегии, планове, отчети и др.; решения, информация за изпълнението на които, заедно с кореспонден­цията или сключените договори е изпратена в Общинския съвет в изпълнение на разпоредба от Закона за местното самоуправление; информация за изпълнение на решенията без упоменатите в предходните точки.
С предложение за приемане текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия темата отново влиза в заседателна зала. „От 2002 г. училището функционира като факултет "Авиационен" към Националния военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново. С оглед на политическия консенсус на ниво Президентство, Правителство и Парламентарна комисия по отбрана относно създаването на ВВУ считаме, че е възможно отделянето на факултет “Авиационен” в самостоятелно висше учебно заведение“, се посочва в предложението.
На тази сесия Председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански отчитат командировъчните си разходи за второто тримесечие на годината /01.04.2018 г. - 30.06.2018 г./. И двамата посочват, че през посочения период нямат разходи за командировки в страната.
Предложение за изменение на решение на ОбС - Плевен от август 2016 г. за промяна на Общинска транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии е под номер 9 в дневния ред на заседанието. Предложената промяна касае линията Баумакс - JIBT - Моста. Линията не се закрива, променя се начина й на обслужване - от автобусна тя става тролейбусна.
Част от дневния ред на съветниците този месец е внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
Последни две точки са питанията, отправени на това заседание от общинските съветници Емил Райков и Бойко Тодоров.


 
След материалите и становищата на постоянните комисии в ОбС-Плевен вече само в електронен вид Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Юли 2018 12:27
ObS siteОт този месец всички становища от заседанията на постоянните комисии в Общински съвет - Плевен ще бъдат вече само в електронен вид. След заседания на комисиите тези документи ще се качват в меню „Заседания“ - „Заседания на Общински съвет“ и ще бъдат част от публикувания дневен ред и предложенията за съответното заседание на местния парламент. „С новия регламент на практика премахваме изцяло хартията от работата на комисиите“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен не получават комплекти с материали за заседанията си на хартия от месец юни 2017 г. и се запознават с предложенията и преписките си чрез сайта на Общинския съвет: obs.pleven.bg. Новия регламент бе въведен във връзка с общата тенденция за преминаване от хартиен към електронен модел на работа. На сайта на Общинския съвет в реално време се качват и преписките, които постъпват в деловодството на местния парламент. Вижда се и цялата документация, свързана с внасяне на предложенията и последвалите по тях решения.
„Идеята да преминем изцяло към безхартиен модел на работа при подготовката и провеждането на заседанията в Общинския съвет е още от началото на мандата. Реализацията й става поетапно“, коментира Мартин Митев. Той припомни, че във връзка с тенденцията за преминаване изцяло към безхартиен модел на работа в Общинския съвет, от април 2017 година стартира и изцяло обновеният сайт на институцията.
Освен всички други предимства, очаква се новият начин на работа да доведе до намаляване на финансовите разходи за хартия и консумативи за печат.
Последно променен на Сряда, 25 Юли 2018 16:42
 
Започва обсъждане на проект на Правила за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 19 Юли 2018 13:00
daroviti decaДве от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен обсъждат следващата седмица предложение за правила за отпускане на общински средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби в общината. „С решение от 29 март тази година Общинският съвет създаде комисия, която да изработи правилата. В изпълнение на това наше решение, Правилата са изработени и първо ще бъдат обсъдени в две от постоянните комисии - по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм. След това предложението влиза и на предстоящото заседание на Общинския съвет на 26 юли“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Той припомни още, че съставът на Комисията за изработване на правилата включва двама общински съветници - Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация - Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование" и Таня Кукова от отдел „Бюджет".
В предложените Правила е записано, че мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са за подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт и подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III- то място на някоя от посочените по-горе прояви.
Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи. Посочва се също, че мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Мерките ще могат да бъдат прилагани само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година. За ненавършилите 14-годишна възраст документи ще се подават от родител/настойник, а за навършилите 14 години, но ненавършили 18 години - лично и със съгласието на родителя/настойника.
Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобряват от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет. Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи. Сред тях са искане по образец за подпомагане, адресирано до кмета на Общината, в което задължително се посочват мотиви; копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта; служебна бележка от училището, в което учи, за съответната учебна година; копия от документи, удостоверяващи класирането на I-во, И-ро или III- то място на посочените по-горе прояви за съответната календарна година. Ще се изисква и препоръка от преподавателя (треньора), водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява, както и покана или служебна бележка за включване в дадената проява и справка от организаторите й за вида и стойността на дейностите - такси за участие, пътни разноски и др.
В предложението е записано ще, че разглеждането на исканията за подпомагане ще се извършва от 7- членна комисия с председател зам.-кмет на Община Плевен и членове - 3 представители от общинска администрация и представители на постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика", „Образователна политика и читалищна дейност" и „Младежки дейности, спорт и туризъм" към Общинския съвет. Комисията ще заседава всеки месец, в случай че има постъпили искания, а решенията й ще бъдат окончателни, без право на обжалване.
Последно променен на Четвъртък, 19 Юли 2018 13:38
 
Ирена Христова е новият главен секретар на Областна администрация Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 23 Юли 2018 13:46
irena hristova gl sekretar oblastГлавният секретар на Областна администрация - Плевен, Ирена Христова положи днес клетва като държавен служител. На колектива в администрацията и пред Асоциацията по ВиК тя бе официално представена от областния управител Мирослав Петров. Той приветства госпожа Христова с добре дошла и й пожела успешна работа.
„Чувствам се спокойна и уверена, влизайки в добре сработен и ефективен екип като този, ръководен от областния управител Мирослав Петров. Ще се запозная детайлно с работата на администрацията и като екипен човек ще разчитам на експертността и опита на всеки един от вас“, обърна се към колегите главния секретар на областна администрация Ирена Христова.
Госпожа Христова е магистър по икономика и управление на промишлеността, предстои дипломирането й и като юрист.
В професионалната си кариера има опит в специализираната държавна администрация – изпълнител бюджет в Агенцията за държавни вземания, финансов контрольор в МОСВ, директор на Регионалната дирекция към Агенцията по вписванията. Успешно се справя и с работата си в банковия сектор.
Последната заемана от нея позиция е секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Плевен, която освобождава, за да поеме отговорностите на главен секретар в Областна администрация - Плевен.

 
Областна комисия излъчи 9 кандидатури за наш представител в Съвета на децата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 17 Юли 2018 15:09
oblast savet na decataНа свое заседание днес Областната комисия за подбор на постъпили кандидатури от общинските администрации за включване като членове в Съвета на децата извърши класиране за следващ, национален етап на подбор. Комисията бе председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова и включва представители на Областна администрация, ОД на МВР – Плевен, дирекция „Социално подпомагане“- Плевен, РЗИ, РУО, както и Симонета Иванова – републикански шампион по шахмат до 20 години.
Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално. Това дава възможност за избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.
В момента представител на областта в Съвета на децата е Жанин Ал-Шаргаби от Плевен.

Общо 12 са постъпилите кандидатури от общините Белене, Плевен, Червен бряг, Кнежа и Левски за членове на училищни форми за самоуправление - 5 бр.; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца – 3 бр. ; индивидуални кандидатури – 6 бр. 
Във всяко едно направление могат да се класират максимум до трима кандидати. 
Ето и класирането на Комисията за следващия етап - национално ниво
Направление 1:
1.      Венцислав Венциславов Георгиев;
2.      Тодор Радославов Ценов;
3.      Ирина Николаева Росенова.
Направление 3:
1.      Елена Детелинова Асенова;
2.      Иван Николаев Първановски;
3.      Борислава Маринова Станкулова.
Направление 4:
1.      Елеонора Димитрова Георгиева;
2.      Силвена Мигленова Марчева;
3.      Христо Кирилов Илиев
От тях  ще бъде одобрен един кандидат, който ще представлява младежите от област Плевен в Съвета на децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 533
Фейсбук коментари
Сподели статията