Начало Общество Политика
11 Декември 2018 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 10 Декември 2018 17:34
Понеделник, 10 Декември 2018 17:29
Понеделник, 10 Декември 2018 17:22
Понеделник, 10 Декември 2018 16:39
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Политици обещаха да помогат за ремонта на пенсионерския клуб в Къшин Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Ноември 2018 10:43
Kashin pensionerski klubНародният представител от ПП ГЕРБ Владислав Николов и общинският съветник от групата на ГЕРБ в ОбС – Плевен Владислав Монов се срещнаха с членовете на пенсионерския клуб в Къшин, съобщават от партията. Срещата е продължение на приемния ден на Владислав Николов, когато жители на селото се обърнаха към него за съдействие и помощ за местния клуб на възрастните хора.
Хората отново посочиха от какво се нуждаят, за да функционира пълноценно клуба и да се поддържат възможностите за социален живот на пенсионерите в Къшин. Николов и Монов поеха ангажимент да се осигурят средства и материали за ремонт на помещението. Хората ще получат и техника, с която да поддържат жив интереса на членовете на клуба към различните инициативи, срещи и разговори, които се организират по различни поводи в него.
Последно променен на Вторник, 20 Ноември 2018 12:58
 
ЕП подкрепя намаляването на емисиите на CO2 за камиони Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Ноември 2018 12:30
kamioniЕвродепутатите подкрепиха плановете за намаляване на емисиите на CO2 за камиони с цел допълнително намаляване на  емисиите на парникови газове до 2030 г.
Те одобриха по-висока цел (35%) от Европейската комисия (30%) за намаляване на емисиите на парникови газове за нови камиони в ЕС до 2030 г., с междинна цел от 20% до 2025 г.
Производителите също трябва да гарантират, че автомобилите с нулеви или ниски емисии (които отделят поне 50% по-малко емисии) съставляват 20% от пазарния дял на нови автомобили до 2030 г. и 5% до 2025 г.
Европейската комисия трябва да представи план преди 2020 г. за тестване на емисиите на CO2 в реални условия на пътя.
Евродепутатите признават, че социално приемлив и балансиран преход към мобилност с нулеви емисии изисква промени във веригата за създаване на стойност при автомобилите, с възможни отрицателни социални последици. В отговор на това, ЕС трябва да подпомага придобиването на нови умения от работещите в сектора или пренасочването им, и по-специално в най-силно засегнатите от прехода региони и общности.
В доклада си през 2022 г. Европейската комисия трябва да обмисли извършването на оценка на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства през пълния им жизнен цикъл и да предложи, при необходимост, задължения на производителите за докладване.

Тежкотоварните автомобили са отговорни за 27% от емисиите на CO2  от пътния транспорт и почти 5% от емисиите на парникови газове в ЕС (данни от 2016 г.). От 1990 г. насам, емисиите на тежкотоварни автомобили са се увеличили с 25% - основно в резултат на увеличаването на автомобилния товарен превоз - и при липсата на нови политики се очаква да се увеличат допълнително.

 
Постоянни комисии в ОбС Плевен ще се запознаят с финансовите отчети на общинските фирми към 30 септември Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 14 Ноември 2018 11:45
1obs-pleven gerbПостоянни комисии в Общински съвет - Плевен ще се запознаят този месец с финансовите анализи и отчети към 30 септември 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Председателят на Общинския съвет Мартин Митев е разпределил постъпилите финансови справки за заседанията на ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков. Предстои насрочване на дати за заседанията.
Финансови отчети и анализи представят „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Дентален център 1 Плевен" ЕООД.
Съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване. Анализите са придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет.
В анализа, внесен от „ДКЦ III Плевен“ ЕООД, се посочва, че през деветмесечието на 2018 г. 85.5% от приходите са от медицински дейности по договор с РЗОК, 10.3 % от директни плащания на физически и юридически лица и около 4.2% от наематели и финансиране. Най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения и социални осигуровки на персонала - общо 74.6 %, следван от разходите за материали, основно за медикаменти, консумативи, рентгенови филми и реактиви - 11.6% , за амортизационни отчисления - 6% , за външни услуги - около 5,6%, и други разходи - 2.2%. Дружеството изплаща текущите си задължения в срок с наличните парични ресурси, без просрочие към персонала и доставчиците. През второ и трето тримесечие на годината ДКЦ III - Плевен е закупило със собствени средства нова апаратура на стойност около 60 650 лв., а с преотстъпения дивидент за 2017 г. е закупен ЕЕГ апарат за 12 600 лв. Показателите дават добра характеристика за финансовото състояние на лечебното заведение, посочва в отчета д-р Николай Хинков - управител на ДКЦ III.
От информацията на „ДКЦ II Плевен“ ЕООД става ясно, че здравното заведение е в добро финансово състояние. Няма финансова задлъжнялост към фирми и държавни институции. Редовно изплаща възнаграждения на работниците и служителите си, и превежда в срок осигуровките и данъците си. Дружеството е едно от водещите в медицинското обслужване на населението в града и региона, с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал. ДКЦ II Плевен завършва с печалба от 11088,80 лв. към 30.09.2018г., информира управителят му д-р Мариана Лазарова. В раздела за развитие, тенденции и перспективи за годината се посочва, че инвестиционната програма на здравното заведение предвижда инвестиции и закупуване на нова апаратура - клинична лаборатория, инвестиции в материалната база - ПИС по предписание на РСБЗН, и инвестиции в обучението на персонала. Предвижда се и разширяване на медицинската дейност чрез нови видове медицински услуги и нови партньори, както и предоставяне на изнесени медицински услуги с цел улесняване на населението.
Информацията за финансовото състояние на „Паркстрой“ ЕООД към 30.09.2018 г. показва, че през третото тримесечие на 2018 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 483 669,63 лв., в това число от Община Плевен - 465 069,09 лв. Изпълнените дейности от фирмата през отчетният период са поддържане и почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, ремонт на детски площадки, дейности по окастряне и отстраняване на дървета, почистване на гробищните паркове в града, изработени и поставени пейки по молби на граждани, почистване на речни корита. През второто тримесечие на 2018 г. средно-списъчният брой на персонала достига до 87, а средната работна заплата възлиза на 768,00 лв., става ясно от справката, представена от управителя на фирмата Дамянка Владимирова. На база на аналитичната информация и финансовите показатели, се посочва, че „Паркстрой“ е в стабилно финансово състояние. Обезпечаването на съществуващите задължения изцяло с наличните краткотрайни активи на дружеството, показва че същото не е зависимо от кредитори, както и че не е налице превишение на задълженията спрямо собственият капитал.
За деветмесечието на 2018 г. броят на превозените пътници е 14 422 274, е записано в анализа на фирма “Тролейбусен транспорт” ЕООД, внесен в Общинския съвет. Пътуващите с билети са били 3 068 874, а с абонаментни карти - 11 353 400, информира инж. Ангел Несторов, управител на фирмата. Данните показват, че пътуващите с билети се увеличават с 5,26%, спрямо деветмесечието на 2017 г., а с абонаментни карти се увеличават с 5,66% спрямо същия период на 2017 г. Отново най-голям от всички пътуващи с карти за цялата градска мрежа е делът на възрастни граждани над 70 години, следвани от групата на хората между 65 и 70 години. За тях, както и за превоза на учащи и студенти, общинското дружество е получило компенсации от Община Плевен в общ размер от 501 473 лв. Пробегът с пътници е 1 814 000 км, което е с около 70 000 км по-малко от същия период на миналата година. Разходите за амортизацията на новите тролейбуси е за периода е 1861031 лв., или 68.61% от общите разходи за амортизации, следвана от амортизациите на нова и реконструирана мрежа 345 895 лв. която е 12.75% от общите разходи за амортизации. Увеличени са разходите за суровини и материали с 18.26% спрямо същия период на 2017 г., като от тях най-голям дял има разхода на електроенергия. Следват разходите за части и материали и разход за гориво.
В анализа за дейността на „Тибор“ ЕАД за периода е записано, че Дружеството приключва деветмесечието на 2018 г. с финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 4 000 лв. Считано от 1 март тази година са предоговорени всички договори за наем на обекти в сградите на пазара. В тази връзка са изготвени нови бланкови договори за обектите в отделните сгради на дружеството и преизчислени месечните наеми, съгласно утвърдените от Съвета на директорите минимални месечни наемни цени. На около 25% от сключените договори за наем месечните наеми са запазени същите. От 1 април, по решение на Съвета на директорите на дружеството, е променен месечния наем на търговска маса в Пазар за плодове и зеленчуци от 198,20 лв. на 205,20 лв., като всички останали цени са запазени. Актуализацията е с 3,1%, представляващ размера на инфлацията само за 2016 и 2017 г., както и процентното увеличение на такса смет от 01.01.2016 г. - 0,2%. Следи се за спазване на сключените споразумения за доброволно погасяване на забавени плащания на наемателите и недопускане натрупване на задължения, се посочва във финансова във финансовата справка.
В баланса и отчета за приходите и разходите за третото тримесечие на 2018 г. на „Инжстрой” ЕООД се посочва, че краткосрочните й задължения към 30.09.2018г. са в размер на 1 300 хил. лв., а краткосрочните вземания - 1 619 хил. лв. Към 30.09.2018г. средносписъчният състав на дружеството е 98 лица. Към тази дата дружеството няма просрочени задължения към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Фирмата приключва деветмесечието с печалба в размер на 22 000 лв.
Във финансовата справка за третото тримесечие на 2018 година на „Дентален център 1 Плевен" ЕООД, е посочено, че Дружеството е правоприемник на пасивите и активите на Стамотологична поликлиника. Центърът има просрочени задължения към НАП и към доставчици, поради което НАП налага всеки месец запор върху вземанията от РЗОК за извършена медицинска дейност. Приходите на „Дентален център 1 Плевен" за третото тримесечие на 2018 г. са 56 000 лв. спрямо 54 000 лв. за същото тримесечие на 2017 г. Разходите са съответно 62 000 лв. спрямо 58 000 лв.  за същото тримесечие на 2017 г. Загубата на Дружеството за третото тримесечие на 2018 г. е 6 000 лв., посочва д-р Венелин Радев - управител на Денталния център.
Всички финансови справки на общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС - Плевен, са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец ноември 2018 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-noemvri-2018-g

 
Велоинициативата на ОИЦ - Плевен започна от Долна Митрополия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 14 Ноември 2018 15:08
OICPleven Velo DMitropoliaНачалото на едноседмичната спортна инициатива на Областния информационен център за популяризиране на еврофондовете в област Плевен бе дадено днес в гр. Долна Митрополия. След като получиха актуална информация за европейските проекти, изпълнявани в общината, участниците стартираха точно в 10 ч. от улица „Васил Априлов“ и направиха обиколка, следвайки част от „маршрута“ на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. Първите щастливи финалисти, спечелили нов велосипед, са Елица Петрова, Рая Димитрова и Силвестър Альошев.
Следващата цел на екипа на ОИЦ – Плевен бе гр. Левски, където обектът на велопохода е читалището в града. През 2017 г. е подписан договор за обновяването му по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони.
На 14 ноември инициативата ще се проведе и в Белене.
На 15 ноември са велопоходите в Искър, Гулянци и Никопол, на 16 ноември – в Кнежа, Долни Дъбник и Пордим. Стартът в Плевен е планиран за събота, 17 ноември, от 10 ч. на велоалеята при читалище „Съгласие“, а заключителното събитие ще се състои на 23 ноември в Червен бряг.
Наградите, по три велосипеда за всяка община, са закупени със средства по проект № BG05SFOP001-4.001-0016 „Продължаване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В инициативата могат да се включат всички желаещи след предварителна регистрация в съответната община.

 
С велопоходи в общините от цялата област ще се популяризират еврофондовете Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 13 Ноември 2018 15:26
1200px-Left side of Flying PigeonОт 14 ноември 2018 започва спортната инициатива за популяризиране на възможностите, които предоставят еврофондовете в България. Събитието се организира от Областния информационен център (ОИЦ) и Община Плевен в сътрудничество с общините в областта.
В продължение на седмица във всеки общински център ще се проведе велопоход със състезателен характер. Стартът и финалът на определения маршрут са обекти, създадени, преустроени или реновирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е вниманието отново да се насочи към значимостта на финансовата подкрепа от Европа за местното развитие.
На изнесените приемни на ОИЦ - Плевен участниците ще се запознаят с възможностите, които различните оперативни програми предоставят в момента, ще получат актуална информация и за други успешно приключени проекти на територията на област Плевен.
В инициативата могат да се включат всички желаещи, след предварителна регистрация в съответната община. Предвидени са много награди за най-активните.

Последно променен на Вторник, 13 Ноември 2018 15:35
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 545
Фейсбук коментари
Сподели статията