Начало Общество Политика
26 Май 2018 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 26 Май 2018 14:54
Събота, 26 Май 2018 13:11
Петък, 25 Май 2018 17:54
Петък, 25 Май 2018 17:14
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Избраха д-р Николай Хинков за управител на ДКЦ-3 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 29 Април 2018 11:55
dr Nikolaj HinkovД-р Николай Хинков ще бъде управител на „Диагностично-консултативния център III – Плевен“ ЕООД. Общинският съвет на Плевен утвърди на петъчното си заседание решението на Комисията, провела конкурса за избор на управител на здравното заведение. Предложението бе внесено като допълнителна точка към предварителния дневен ред и прието с 31 гласа „за“, 4 гласуваха „въздържал се“.
Новият конкурс за избор на управител на ДКЦ III - Плевен бе проведен на основание Решение №728/26.10.2017г. и Решение №857/22.02.2018г. на Общинския съвет и съгласно съответните нормативни разпоредби. В изпълнение на решенията бе избрана 5-членна комисия с председател проф. Начко Тоцев, секретар Ярослав Димитров и членове - общинските съветници д-р Тодор Бузев и Здравко Георгиев, и един представител на РЗИ - Плевен. Пред Комисията кандидатите за управител на здравното заведение трябваше да представят програма за развитие и дейността на ДКЦ ІІІ за тригодишен период и с допуснатите да бъде проведено събеседване на тема „Развитие и дейност на „ДКЦ III - Плевен" в период на провеждаща се здравна реформа".
Конкурсът за избор на управител на ДКЦ III - Плевен е проведен в сградата на Община Плевен на 25 април, след което Комисията е изготвила протокол и определила спечелилия кандидат. Протоколът за утвърждаване на д-р Николай Хинков за управител на ДКЦ III – Плевен бе гласуван в Общинския съвет. В т.3 на приетото решение е записано, че Общинският съвет възлага на кмета на Община Плевен да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с взетото решение, включително и и да сключи договор с д-р Хинков за възлагане управлението на ДКЦ III – Плевен по реда на общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества.   

Снимка: credoweb
 
ФК „Спартак 1919” получи безвъзмездно право за ползване на спортно игрище Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Април 2018 18:11
sesija 042018Общинският съвет реши с 37 гласа „за” да учреди безвъзмездно право за ползване на сдружение „Футболен Клуб Спартак 1919” – Плевен, върху общински недвижим нежилищен имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 9, с площ 3 612 кв.м с начин на трайно ползване - спортно игрище, за срок от 10 години и съгласно предложен инвестиционен план, с инвестиции от 200 000 лева, както следва:
- подмяна на тревната настилка в срок до втората година от сключването на договора - 120 000 лева;
- ремонт  на съблекалните в срок до 3-тата година, 1-ви ремонт от сключване на договора; 2-ри ремонт да 6-ата година и 3-ти ремонт до 9-ата година - в размер на 30 000 лева;
- осветление в срок до 4-тата година от сключване на договора и подмяна до 8-ата година - в размер на 30 000 лева;
- ограда в срок до 4-тата година от сключване на договора и ремонт до 9-ата година - в размер на 20000 лева.
Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на сдружение ”Футболен Клуб Спартак 1919” Плевен.
Към настоящия момент „Футболен Клуб Спартак 1919” Плевен е стопанисвал имота с грижата на добър стопанин, извършил е инвестиции за изграждане на една съвременна спортна база за практикуване на футболна игра и провеждане на учебно-тренировъчни занимания, където се обучават деца и юноши от 7 до 16-годишна възраст. На футболното игрище ще се осъществява цялата тренировъчна дейност на всички детско-юношески групи на ОФК „Спартак Плевен”, както и заниманията на футболните паралелки на Спортно училище „Георги Бенковски”. На терена ще се провеждат турнири и спортни мероприятия под егидата на Община Плевен.

 
Съветниците приеха Годишна програма за читалищната дейност в общината Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Април 2018 12:31
chitalishte bibliotekaОбщински съвет в Плевен прие Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г. Предложението бе гласувано единодушно от съветниците с 36 гласа „за“ след кратък дебат, като бе отбелязано, че темата за работата на читалищата е коментирана неведнъж на заседания на местния парламент.
Годишната програма е изготвена на база на направени от читалищата предложения в изпълнение на Закона за народните читалища. В нея се посочва, че в общината функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за годината 104 бройки, от които 3 са за Регионалния експертно - консултантски и информационен център "Читалища" - Плевен. За 2018 г. сумата за една субсидирана бройка е 8 375 лв., т. е. завишението спрямо предходната 2017 г. е с 1075 лв. и общата сума е 871 200 лв. държавна субсидия. В бюджета на Община Плевен за тази година са предвидени и 15 000 лв. общинска субсидия за дейност на читалищата в общината, се посочва още в документа.
В читалищата на територията на община Плевен членуват над 3 200 души. Съществуват 62 постоянно действащи художествени колективи и над 80 временни с над 400 читалищни, общински, национални и международни изяви за година. Сформирани са над 120 школи по изкуствата, клубове, кръжоци с над 3300 участници в тях. Библиотечният фонд на читалищата е обогатен през изминалата 2017 г. с над 3200 библиотечни единици. На 33 читалища е предоставено безвъзмездно право на ползване на съответния общински сграден фонд, само 4 читалища в общината не ползват такъв.
Част от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен са инициативите, предвидени в рамките на тази календарна година. Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2018-та.
 
Има зелена светлина за кредита от ФЛАГ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Април 2018 12:38
FLAG foundОбщински съвет в Плевен даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит. Решението подкрепиха 30 от съветниците, 1 гласува „против“, 8 “въздържал се“.
Кредитът е за реализация на проекта за подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Максималният размер на дълга е 3 900 000,00 лв. със срок за погасяване до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, гласи решението от днес на местния парламент.
Целта на проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” е предоставяне на модерни образователни услуги чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура - НУ „Христо Ботев”, ОУ „Климент Охридски”, детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и детска ясла „Гергана”. Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация са „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, които се посещават от общо около 460 деца. Същинските строително-монтажни работи в тях започнаха на 10 април. Фирмите изпълнителки на дейностите са уверили, че ще приключат работа преди крайната дата, за да може градините да бъдат подредени и почистени в рамките на записания в договорите срок от 100 дни.
Към предложението за даване съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ бе приложен и протокол от 11 април от проведеното обществено обсъждане в Плевен по темата.
Последно променен на Петък, 27 Април 2018 13:09
 
Приеха годишния отчет за изпълнение на мерките от общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Април 2018 11:28
ASA kamionОбщо 49 421.33 т смесени битови отпадъци от населените места в община Плевен и 7 625.75 т неопасни производствени отпадъци от община Плевен са предадени през 2017г. за третиране в Сепариращата инсталация на Регионалната система за управление на отпадъците. За същия период 30 030.514 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и некачествен компост са депонирани в клетката за депониране на битови отпадъци. За компостиране са предадени 1 013.42 т разделно събрани зелени отпадъци и 8 675.36 тона биоразградими отпадъци, отделени от смесените битови.
Това стана ясно от представения днес пред Общински съвет - Плевен годишен отчет за изпълнение на мерките от Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен 2016-2020г. Местният парламент прие документа с 36 гласа „за“.
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен включва клетка за депониране на битови отпадъци, компостираща инсталация, сепарираща инсталация и Център за предаване на отпадъци. Приемат се отпадъци от шестте общини в региона - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, като това става по предварително уточнен график, се посочва в отчета. През 2017 г. за работата на системата са били доставени 457 контейнера за разделно събиране на зелени отпадъци за населените места, по договор с „Екопак България" през периода разделно са събрани 43.11 т хартия и картон, 27.51 т пластмаси и метал и 48.05 т стъкло.
Относно контролната дейност в отчета е посочено, че при текущ контрол по изпълнение на договорни отношения по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци, почистване и измиване по районите в града, са съставени 29 акта за установяване на административно нарушение по Наредба №2 на ОбС - Плевен.
През годината са почистени над 23 нерегламентирани замърсявания в общината.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 520
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти