Начало Общество
23 Февруари 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:35
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:27
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:58
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:50
Валути
РЕКЛАМА
Общество
Георг Спартански: “Нерегламентираните сметища и автоморги, вандализма и безстопанствените кучета са част от нерешените проблеми в Плевен” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:35
Georg Spartanski3Отчет за изпълнението на Програмата за управление през втората година от мандат 2015 – 2019 г. направи на днешното заседание на Общинския съвет кметът на Община Плевен Георг Спартански. „Информацията е систематизирана на база на отчетите на отделните направления в Общинската администрация. По линия и на отправените към мен питания, и на публичната информация, която постоянно даваме за това какво и как върши администрацията, сте добре запознати. За мен е по-важно какво не сме свършили. Поставил съм няколко акцента, които считам за важни и за които трябва да положим повече усилия. Става въпрос за нерешените все още проблеми с нерегламентирани сметища и автоморги, с вандализма, с нерешения все още въпрос, въпреки че работим по него, за изграждане на приют за безстопанствени кучета. Има над какво да се работи – трябва да продължим дейността по европейските проекти, по стриктното изпълнение на разписаните от Общинския съвет в бюджета по отделните направления и пера. Проблеми има достатъчно и те няма да се разрешат по магичен начин, но е задължително да се полагат максимум усилия в посока решаването им. Всичко това е общо дело – трябва да работим заедно, Общински съвет и общинска администрация, за да постигнем повече от целите, които сме си поставили в нашия мандат”, каза още г-н Спартански.
Той отговори на въпроси на съветници за развитието на социалните проекти на Общината, на какъв етап са заявените инвестиционни намерения. На въпрос за състоянието на инфраструктурата в гробищните паркове г-н Спартански отговори, че по направените от финансистите изчисления поставянето на огради на гробищните паркове е непосилно. „Помолил съм поне по основните алеи в парковете, за да е възможно преминаването, да бъде насипан фрезован асфалт от ремонтните дейности и да бъде трамбован. Обмисляли сме и евентуалното създаване на ОП „Обредни дейности”, но за момента и това не може да се осъществи”, коментира кметът Спартански. По предложение на съветници в отчета за изпълнението на програмата за управление в раздела за развитие на културата ще бъдат допълнени постиженията на културните институти на общинска издръжка.
С пълния текст на отчета за втората година от мандата може да се запознаете тук: https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/t229.pdf
Последно променен на Четвъртък, 22 Февруари 2018 17:38
 
Още пет години без да плащат наем ще ползват помещения БТА, Филхармонията и дейците на културата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:58
zala K.Popova filharmoniaОбщинският съвет реши на февруарското си заседание да предостави безвъзмездно за управление и ползване недвижими нежилищни имоти - общинска собственост, на три институции в града за срок от 5 години. Имот с площ 115 кв. м, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. „Д. Константинов” № 23, се предоставя на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен. Разходите за консумативи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, такса битови отпадъци и данък сгради за имота са за сметка на БТА. С друго решение залата за обществени прояви „Катя Попова” беше предоставена за управление на Плевенската филхармония. Такса битови отпадъци за имота ще се заплаща от Плевенската филхармония, консумативните разходи, сързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, ще се заплащат също от Плевенската филхармония, но по изготвена методика от комисия, назначена от кмета на Община Плевен. Сдружение „Клуб на дейците на културата” получава безвъзмездно право на ползване върху част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” № 9, решиха още общинските съветници. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение „Клуб на дейците на културата”.
Последно променен на Четвъртък, 22 Февруари 2018 17:05
 
Броят на противообществените прояви на непълнолетните се запазва отчете доклад Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Февруари 2018 17:34
komisija protivoobshtПротивообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на община Плевен през 2017 г., не бележат ръст. Тази тенденция представи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Димитър Пенков в подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата на комисията за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.
В доклада бе отчетена и ролята на ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. Те са с регистрирани проявени и застрашени лица от града и селищата на общината. На основание чл.16 от Закона, през отчетния период са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни лица. Данните сочат, че голяма част от престъпленията и противообществените прояви – общо 62 (80%), са извършени в гр. Плевен, а другите 18 /20%/ - в някои селища на общината – гр. Славяново, с. Буковлък с. Ясен, с. Николаево, с. Беглеж и с. Бръшляница. От общо регистрираните 80 малолетни и непълнолетни 56 са извършили престъпления – 9 малолетни (8 момчета и 1 момиче) и 47 непълнолетни – 39 момчета и 8 момичета. Сред престъпленията доминират кражбите, грабежите и унищожаването и повреждането на имущество. От противообществените прояви с най-голям брой са бягствата от дома и от специализирани институции или социални услуги от резидентен тип - 12 бр. (80%).
След представените данни в доклада бяха направени следните изводи:
            - При неблагоприятни условия – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда и други живеят и се оформят като личности над 50 % от децата;
            - През последните 2 години криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен;
            - Ръстът на противообществените прояви и престъпления през 2017 г. е по-нисък в сравнение с предходната 2016 година;
            - От престъпленията има лек спад на кражбите и грабежите въпреки разнообразието при извършването им;
            - През последните 2 години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се все повече превантивни мерки с цел децата да не стигнат до специалните училища;
            - В много семейства родителският контрол е занижен. Родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата;
Като заключение бе потвърдено доброто взаимодействие между институциите в организирането на превантивната дейност и индивидуално-възпитателната работа с проявените лица за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.
Последно променен на Сряда, 21 Февруари 2018 18:28
 
Одобрено е ремонтирането на ЦРД по "Красива България" Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Февруари 2018 15:15
crd proektzaremontУправителният съвет на проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика одобри за финансиране на заседанието си на 20 февруари общо 36 предложения за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.
Сред тях е и депозираният от Община Плевен проект „Фасадна реставрация и подмяна дограма на Центъра за подпомагане на личностно развитие – ЦРД, гр. Плевен, ул. „Дойран” №79, УПИ-I, строителен кв. 381а, Ид№ 56722.659.850.1”.
Кампанията за набиране на предложения за финансиране премина при изключително голям интерес, отчитат от МТСП. Подадени са предложения от 97 общински и областни администрации – с 10% повече в сравнение с 2017 г.  
Общата стойност на одобрените 36 проектни предложения е 7,1 млн. лв. От тях 3 млн. лв. се осигуряват по проект „Красива България”, останалата част е съфинансиране от бенефициентите. 
Проектосметната документация за ремонт на ЦРД е на стойност 286 667,00 лв. Собственото участие на Община Плевен в общия бюджет на проекта възлиза на 59,00 %, или 169 134,00 лв.
Според изискванията на Проект „Красива България” за 2018 г. резултатите от реализацията на одобрени проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко пет години след приключване на изпълнението.
Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта на проектната интервенция, респективно – направените инвестиции в дадената инфраструктура.
 
Още два пластмасови контейнера станаха жертва на пожар Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Полиция
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Февруари 2018 11:01
izgorjal kontejnerНа 21 февруари 2018 година пожарникари от РС ПБЗН- Плевен са загасили запалени пластмасови контейнери в Плевен. Инцидентите са регистрирани на улиците „Петко Р. Славейков“ и "Средец". Причини за произшествията са небрежност при боравене с открит огън и непредпазливост.
На 21 февруари в 18:57 часа са оказали техническа помощ - съдействие на ЦСМП за транспортиране на трудно подвижен човек, сваляйки го от третия етаж на жилищна сграда в Плевен.
 
Готово е предложението за Областна здравна карта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Февруари 2018 16:26
oblast zdravnakartaФинално заседание на комисията по изработване на областна здравна карта одобри предложението, което ще бъде изпратено до Министерство на здравеопазването до края на месец февруари. Заседанието бе председателствано от областния управител Мирослав Петров и на него присъстваха заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов, представители на общините, РЗОК, РЗИ, представители на местните власти и съсловни организации.
Предложението представи д-р Ваня Иванова от РЗИ - Плевен. По думите й здравно-демографските данни към 31.12.2016 година сочат, че на територията на Област Плевен преобладава застаряващо население, концентрирано в по-голямата си част в градовете. Навсякъде има отрицателен прираст. Най-голям е делът на заболяванията на органите на кръвообращението, както и навсякъде в България. „Ситуацията в област Плевен е сходна с тази в цялата страна”, отбеляза д-р Иванова. 
Тя подчерта, че на територията на област Плевен има доста добро обхващане на всички населени места в първичната медицинска помощ и това ще се запази така в предложението за областна здравна карта. 230 са лекарите в извънболничната специализирана здравна помощ. Изчисленията са на база на човекочасове и брой прегледи и приблизително отговарят на определените в методиката стойности за 100 000 души население” , каза д-р Ваня Иванова.
Предложението за областна здравна карта е съобразено с методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните заведения на територията на област Плевен, тяхната обезпеченост със специализирана апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ отговарят на нуждите на населението и здравно-демографските данни. Към предложението ще бъде приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта.
Областният управител Мирослав Петров и неговият заместник д-р Красимир Трифонов благодариха за аналитичната, добронамерена и отговорна работа на специалистите в РЗИ, които представиха днес предложението пред комисията. След финалните технически проверки на таблиците и посочените в тях данни предложението ще бъде изпратено в МЗ. Копие от него ще получат всички общини, чрез които то да стигне и до доболничната и болничната помощ на тяхната територия, както и всички участници в комисията.

 

 
Обявен за издирване намерен в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Полиция
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Февруари 2018 10:08
policija23-годишен, обявен за общодържавно издирване, е бил установен от полицейски служители на Първо РУ-Плевен на 20 февруари 2018 година около 13.00 часа в град Плевен. Мъжът е обявен за общодържавно издирване от ГД "НП" град София, като обвиняем по досъдебно производство с постановена мярка "принудително водене" и като свидетел по досъдебно производство с постановена мярка "установяване на адрес". От 33-годишния е снето писмено сведение, връчени са му призовки и са уведомени инициаторите на общодържавното издирване.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 1527
Фейсбук коментари
Сподели статията
Седмичен рейтинг
Вторник, 20 Февруари 2018 09:41
Вторник, 20 Февруари 2018 17:01
Вторник, 20 Февруари 2018 17:24
Понеделник, 19 Февруари 2018 09:23
Вторник, 20 Февруари 2018 10:16
Вторник, 20 Февруари 2018 14:24
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти