Начало Култура Образование
19 Декември 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 18 Декември 2018 15:03
Вторник, 18 Декември 2018 13:49
Вторник, 18 Декември 2018 11:15
Вторник, 18 Декември 2018 10:11
Валути
РЕКЛАМА
Образование
Културната статистика за 2017 г.: Посетителите в музеите намаляват, в театрите се увеличават Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 12 Октомври 2018 09:24
RIM PlevenРазвитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. Ето статиестическите данни за дейността им през 2017 г., предоставени от териториално статистическо бюро "Северозапад".

Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на област Плевен функционират 4 професионални музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 404.3 хил. фондови единици, които представляват 5.5% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 1.1 хил. нови фондови единици, от които 92.9% са от направени през 2017 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема трето място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2017 г. се запазват както предходната година и е 6.5 хиляди.
През 2017 г. броят на посещенията в музеите в област Плевен намаляват с 10.4% спрямо предходната година и достига 199.7 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2017 г. четирите музея на територията на областта, са 10.8 хил. или 5.4% от общия брой на посетителите, при относителен дял за страната 21.8%. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 17.0%. Приблизително всяко трето лице, проявило интерес към музейните експозиции през 2017 г., е посетител в дните за свободен вход. За годината средно на един музей в област Плевен се падат 49.9 хил. посещения при 55.7 хил. през 2016 година. Средното равнище на показателя за страната е 26.7 хил. посещения на музей.
През 2017 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 3.1 хил.; уредени са 25 самостоятелни и 32 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 12 обсъждания на книги, осъществени са 23 видео прожекции, 29 концерта и 9 конкурса.
Общият персонал в музеите, функциониращи в област Плевен през 2017 г., е 98 души или 3.0% от общия брой за страната. В сравнение с 2016 г. броят на заетите намалява с 3.0%.
Театри
През 2017 г. в културните институти, развиващи театрални изкуства на територията на област Плевен, са организирани общо 315 представления, които са посетени от 38.6 хил. зрители. В сравнение с 2016 г. броят на представленията нараства с 12.9%, а този на посетителите - с 9.0%. Средният брой посетители на едно представление в плевенските театри е 122 души при средно 145 за страната. През 2016 г. равнището на показателя за страната е било  малко по-високо (151), а картината за областта е била по-благоприятна: средно 127 души на едно представление. Средният брой посетители на един театър за 2017 г. е 39 хил. при 35 хил. за предходната година. Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на български автори: средната посещаемост на едно представление е 128 души, а по творби на чужди автори има по-малко посетители на спектакли – 117. През 2016 г. посещаемостта при представления на чужди автори е била 107, а при български творци – 135 посетители. В национален мащаб през 2017 г. средната посещаемост на едно представление по чуждестранни автори е 170 души, докато при българските е 118 души.
Общият брой на постановките за 2017 г. е 21. Преобладават постановките от български автори – 11. През 2016 г. постановките са били повече – 19, като и  броят на поставените за първи път творби е по-голям. През 2017 г. близо 1/3 от всички представления по чуждестранни творби са от руски автори.
През 2017 г. в област Плевен развиват дейност 2 музикални колектива. В сравнение с предходната година представленията на тези колективи намаляват с 0.9%,  а посещенията с 2.0%.
Библиотеки
През 2017 г. в област Плевен функционира 2 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Плевен през 2017 г. се състои от 703.8 хил. библиотечни документа, като 86.6% (609.5 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 4 895, което е с 5.5% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 1.7% и достигат 77.8 хиляди през 2017 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд средно на един читател от 30 броя през 2016 г. на 32 броя през 2017 година.
Кина
В края на 2017 г. кината в област Плевен са 3, а киноекраните - 6. 
В края на 2017 г.  в област Плевен кинопрожекциите регистрират ръст от 9.5%, докато посещенията намаляват с 1.2% в сравнение с предходната година. През 2017 г. са прожектирани 177 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 136 - американски, 27 – европейски и 14 - български.

Последно променен на Петък, 12 Октомври 2018 09:35
 
НСИ: Увеличава се броят на учениците в професионалните училища в областта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Октомври 2018 16:02
uchilishteОсновните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
•В началното образование (I - IV клас) се обучават 8.9 хиляди ученици, а в прогимназиалното (V - VII клас) - 6.9 хиляди.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.
• Записаните в степени „бакалавър" и „магистър" на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 654.

Предучилищно образование
Към 1.12.2017 г. в област Плевен функционират 76 самостоятелни детски градини с директор. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2017/2018 г. е 6828, от които 3551, или 52.0% са момчета.В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4%(Фиг. 1.).
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 , за учебната 2017/2018 година е 77.0%, или с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

Места и деца в детските градини в област Плевен
detski gradini statistika
Общо образование
Към 1.10.2017 г. в област Плевен учебни занятия се водят в 81 общообразователни и специални училища. Учениците са 20 007, като в сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се намаляватс 1 287, или с 6.0%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.
През учебната 2016/2017 година 491 ученици са напуснали общообразователни и специални училища в основно образование.
През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 564, а средно образование – 703 ученици.
Учителите (без директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2017/2018 година са 1 821 или с 300 повече в сравнение с предходната година.

Професионално образование и обучение
Професионалното образование и обучение в област Плевенпрез учебната 2017/2018 година се осъществява в 24 училища. Общият брой на учащите в тях е 6 338 и в сравнение с предходната учебна година се увеличават  с 496 или с 8.5%.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.2% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През настоящата учебна година учителите в професионалните гимназии обучаващи за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация в Плевенска област са общо 571.
През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 996 души.Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:
·136-ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
·644-ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и спортното училище в област Плевен.

Висше образование
През учебната 2017/2018 година броят на студентите в област Плевен, записани в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, е 396.Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 128.Учащите през учебната 2017/2018 година студенти,обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационнастепен„бакалавър“, са886. Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 178. През учебната 2017/2018 година студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, са 1 768. Дипломиралите се през 2017 г. в същата образователно- квалификационна степен са 197.

 
Паметен подарък и послание за 95-та годишнина на СУ „Крум Попов” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Октомври 2018 12:24
SU Krum Popov LevskiВеликолепен израз на колектива на СУ “Крум Попов” на почит към родното училище, на признателност към учителите и всички допринесли за неговото достойно място през изминалите 95 години, бяха дните от 25 септември до 1 октомври в Левски. Празничният концерт на 1 октомври - Традиции и съвременност, бе кулминация на поредицата от прояви, посветени на най-голямото училище в общината, съхранило искрата любородна, за да пребъде обичта към родния език и родното място, обичта към България.
С благодарност за прекрасните, емоционални юбилейни дни и с гордост кметът на Община Левски Любка Александрова поздрави и поднесе паметен подарък - портрет на цар Симеон Велики. Светослава Илиева – старши експерт в Регионално управление на образованието в Плевен поздрави от свое име и прочете поздравителен адрес от Началника на РУО Албена Тотева.
„Днес е празник на всички, за които стремежът към знание е постоянна потребност. Това е ден на почит и признателност към онези ентусиасти, вградили в темелите на 95 годишното ни училище мечти и надежди” - каза в приветстваното си слово директорът на училището Валентина Дженева.
Доказателство за развитието и утвърждаването на училището и негова гордост са постиженията на учениците в различни области и реализирането им в живота.
 
С 5 хиляди лева е обновен дворът на детска градина в Левски Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 28 Септември 2018 16:27
DG Lokomotiv Levski1Детска градина „Локомотив“ в Левски е спечелила финансиране на стойност 5 000 лева с проект „Двор любим - чист, зелен и подреден“ през февруари тази година в Национална кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата - и аз участвам”.
По проекта е почистен терена, демонтирани са стари съоръжения, а са монтирани кошчета за боклук, детска беседка, комбинирано съоръжение за игра, засадени са цветя и храсти, информира директорът Радка Добрева.
Тя е категорична, че изграждането на новата детска площадка и еко кътът развиват и обогатяват знанията и уменията на децата в най-ранна възраст за грижа към природата, укрепват физическото им здраве и развитие, каквато е и основната цел на проекта. В проектните дейности са участвали не само педагогическият и непедагогически персонал на детската градина и децата, които се възпитават в нея, но и техните родители.
DG Lokomotiv Levski2
Последно променен на Петък, 28 Септември 2018 19:31
 
Шестнадесетото издание на емблематична за МУ-Плевен Международна медицинска научна конференция се провежда от 8 до 13 октомври Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 08 Октомври 2018 11:58
MUtelecОт 8 до 13 октомври 2018 г. в Телекомуникационния Ендоскопски Център на МУ-Плевен се провежда поредното издание на традиционния за Медицински университет – Плевен младежки научен форум XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC). Събитието ще протече под мотото Nothing to fear”. Акцентите са отново върху най-новите постижения в областта на медицината и фармацията, върху новостите при оказване на спешна медиицнска помощ при екстремни състояния с дискусии върху иновативните подходи в медицинското образование, наука и практика. 
За четвърта поредна година конференцията ще стартира на 8-9 октомври 2018 г. с Есенно училище по иновации в медицината на следните теми:
- 8 октомври 2018 г. – „ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT, с модератори д-р Борис Таблов (Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, Клиника Рупинер, Нойрупин. Германия), д-р Емил Филипов, д-р Добромир Нгуен (Клиника по Пропедевтика на хирургическите болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, България) и д-р Иван Малкодански (Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Света Марина“, Плевен, България). Изтъкнати гост-лектори от гр. София и млади специалисти от МУ-Плевен ще представят актуални проблеми в различни области на персонализираната медицина.
-
9 октомври 2018г. – „Изкуството в лицевата реконструкция“ с модератор проф. Партха Вайда, д.м., преподавател в Университета John Moores, Ливърпул, Великобритания, консултант по пластична, реконструктивна и естетическа хирургия, директор на организацията „Хирургичното изкуство“. Лекцията ще бъде последвана от официалната церемония по откриването на конференцията от 16.00 ч, която ще завърши с академичната лекция на проф. д-р Дейвид Уилиям Кранстън, професор по хирургия към Катедрата „Хирургически науки“, Нъфийлд, Оксфордски университет, почетен консултант по урология в Университетска болница Оксфорд. Ректорът проф. д-р Славчо Томов ще поздрави аудиторията и почетния гост и ще направи демонстрация на 3D студиото за обучение. Официален гост на откриването на младежкия форум е кметът на Община Плевен Георг Спартански. Заместник-деканът на Факултет „Медицина“ доц. д-р Добромир Димитров ще демонстрира възможностите на 3D масата за виртуални дисекции и ще представи проф. д-р Дейвид Уилиям Кранстън, почетен гост на конференцията.На 10 октомври 2018 г. участниците ще могат да се запознаят с възможностите за мобилност по Международната програма „ЕРАЗЪМ+“, които ще бъдат представени от проф. д-р Савелина Поповска д.м.н., зам. ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество и Николина Ангелова от Центъра за евроинтеграция и международно сътрудничество при МУ-Плевен.
Програмата продължава с две кратки лекции -
ПРИЦЕЛНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА HER2+ РАК НА ГЪРДАТА: 20 ГОДИНИ НА СМЕЛИ ИНОВАЦИИ. В рамките на форума е предвидена поредица от паралелни работни срещи с изцяло практическа насоченост, в хода на които, под ръководството на лекари-специалисти, участниците ще усъвършенстват уменията си в областта на хирургичните шевове, гипсовата превръзка, кардиопулмоналната ресусцитация, ултразвуковата диагностика и др.
На 11 октомври 2018 г. програмата на младежкия форум включва ключова лекция, изнесена от д-р Зул Мирза, консултант по спешна медицина в болница Челси и Уестминистер, Фондация NHS, почетен старши клиничен лектор, Imperial College School of Medicine, Лондон, Великобритания, на тема: „Травма при бременни и деца“. След лекцията ще бъде проведен семинар с д-р Димо Станчев, президент на Българската асоциация по психотерапия, на който ще бъдат изложени Психологическите аспекти на страха и адаптацията към взимането на решения при спешни ситуации в ежедневната медицинска практика.
Друг официален гост на XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари е Негово Превъзходителство Посланикът на Япония в България, Масато Ватанабе. На 12 октомври 2018 г. той ще проведе среща с ръководството на университета, с японските студенти и ще присъства на лекциите на видни представители на медицинската наука и академичната общност у нас и в чужбина:
·        Д-р Кеничиро Хасуми, Токио, Япония, основател на Международна изследователска фондация Хасуми – България и Доктор хонорис кауза на МУ-Плевен, с академична лекция на тема: “Предварителни изходи от осем случая на пациенти в IV стадий на рак, лекувани с IDC интратуморно инжектиране,комбинирано със стандартна антитуморна терапия”. Д-р Хасуми в пионер в изследването и приложението на терапевтични противоракови ваксини чрез инжектиране на култивирани автоложни дендритни клетки за стимулиране на терапевтичен имунен отговор при онкологични заболявания.
·        Проф. д-р Дийн Манн, факултет „Медицина“, Университет Мериленд, Балтимор, САЩ, ще представи академична лекция на тема „Имунни отговори,насочени към туморни антигени и антитела при пациенти с напреднали злокачествени заболявания ,лекувани според HITV протокол, който съчетава имунотерапия със стандартна лъчетерапия.“
·        Д-р Галя Атанасова, д.м. от Клиниката по Вътрешни болести към Медицински университет Плевен, ще представи пленарна лекция на тема „ЕКГ методи за скрининг на злокачествените заболявания“.
·        Д-р Томас Филипич, специалист по лазерна хирургия от Виена, Австрия, ще отговори на въпроса: „Лазерен супер инструмент -какво да очакваме?“
·        Доц. д-р Емил Гачев, д.м. от катедра Катедра „Клинична фармакология и терапия“, Медицински университет – София, ще се включи с пленарна лекция на тема: „Истински еквивалентни ли са биоеквивалентните лекарства?“.

Последно променен на Понеделник, 08 Октомври 2018 13:52
 
Обучение за работа в богата на технологии среда се проведе в ДГ „Звънче“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 01 Октомври 2018 08:42
dg zvanche1dg zvanche2На 29 септември, събота, в ДГ „Звънче“ – Плевен се състоя квалификационен курс на тема „Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер“. Програмата на курса е разработена от СНЦ "Образование и технологии" и е одобрена със заповед на Министъра на образованието и науката.
На обучението присъстваха 26 детски учителя, сред които педагогическият екип и директорът на ДГ „Звънче“ – Даниела Дончева-Маринова, както и представители от ДГ „Теменуга“ – Плевен, ДГ „Мара Балева“ – гр. Искър и ДГ „Незабравка“ – с. Бръшляница. Лектор бе проф. д-р Румяна Папанчева, която обоснова необходимостта и ползите от информационни технологии в образователната среда и представи съдържанието на мултимедийния пакет на издателство „Изкуства“ - „ИТИ в детската градина“. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с образователния софтуер и практически да изпробват неговите ресурси на интерактивна дъска и таблети.


 
С 55 992,80 лева ще се дофинансират маломерни паралелки в 7 общински училища извън Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Септември 2018 10:20
uchilishte selskoДа бъдат дофинансирани самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година в седем общински училища, реши на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Предложението бе прието с гласовете на 36 от общинските съветници, 1 гласува „въздържал се“.
Постъпилите искания за дофинансиране са от директорите на ОУ „Христо Ботев" в Пелишат, СУ "Христо Ботев" в Славяново, ОУ "Отец Паисий" в Опанец, ОУ "Христо Ботев" в Мечка, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Ясен, ОУ "Васил Левски" в Беглеж и ОУ "Антон Старшимиров" в Бохот.
Искането от ОУ „Христо Ботев" в Пелишат е за 1 слята и 1 самостоятелна маломерна паралелки, като се посочва, че в училището учат 59 деца, недостигът е от 11 деца в I - VII клас. От СУ "Христо Ботев" в Славяново са поискали разрешение за 2 маломерни паралелки. В училището учат 64 деца в VIII - XII клас, недостигът е от 13 ученици. От ОУ "Отец Паисий" в Опанец са посочили сформиране на 2 слети маломерни паралелки. Училището се посещава от 59 деца, като недостигът е от 13 ученици в I - VII клас. Подобна е ситуацията и в ОУ "Христо Ботев" в Мечка, откъдето е постъпило искане за съществуване на 1 маломерна паралелка. Броят на ученици VIII - XII клас в училището е 14, не достигат 4. От ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Ясен са посочили за сформиране на 2 маломерни слети и 1 самостоятелна маломерна паралелки с под 10 ученика. В училището учат 69 деца, не достигат 17 в I - VII клас. От ОУ "Васил Левски" в Беглеж искането е сформиране на 3 три слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна под 10 ученика. Броят на децата в училището е 37, не достигат 28. От ОУ "Антон Страшимиров" в Бохот са внесли писмо за сформиране на 1 слята маломерна паралелка и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Директорът на учебното заведение е посочил, че то се посещава от 70 деца, като недостигът е от 4 деца в I - VII клас.
Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой в неспециализирани училища, се допуска когато броят на учениците в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. В документа е посечен и механизмът на финансиране на самостоятелни маломерни паралелки и слети паралелки, като съгласно решение на Министерски съвет от 24 април тази година за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., единният разходен стандарт за ученици I - XII клас е 1609 лв.
След дебат по темата, Общинският съвет прие проекта за решение за финансиране на маломерни и слети паралелки в 7-те общински учебни заведения, предложен от ПК по “Образователна политика и читалищна дейност. „Считам, че по този начин съчетаваме желанията на директорите на посочените учебни заведения, без да допускаме преразход на средства от бюджета“, посочи при обсъждане на предложението Диана Данова, председател на комисията.
Общият размер на средствата за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2018/2019 г. е в размер на 55 992,80 лв. Сумата ще бъде предвидена в бюджета на Общината за 2019 година.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 194
Фейсбук коментари
Сподели статията