Начало Бизнес
14 Ноември 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 13 Ноември 2018 17:35
Вторник, 13 Ноември 2018 15:35
Вторник, 13 Ноември 2018 15:26
Вторник, 13 Ноември 2018 14:24
Валути
РЕКЛАМА
Бизнес
Още 700 000 лева за застраховане на земеделска продукция отпуска ДФЗ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 12 Юни 2018 09:32
zemedelska tehnikaСъс 700 000 лева се увеличава бюджетът за 2018 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ и общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година нараства от 1,5 млн. лева на 2,2 млн. лева.
С решение от 12 март УС на ДФ „Земеделие“ отпусна по схемата първоначален ресурс от 1,5 млн. лв. С допълнително отпуснатите средства повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансовата подкрепа.
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Заявления за кандидатстване по схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2018 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.
 
Изплатени са над 46,8 млн. лева по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Kампания 2017 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 08 Юни 2018 17:07
PRSR 2014-2020ДФ „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от националния бюджет.
 
Стефан Милев: Правим всичко възможно ремонтите в детските заведения да приключат до 15 септември Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 04 Юни 2018 16:06
dg shturche1Поетапното затваряне на детски заведения поради извършване на основни ремонти в рамките на проекта на Община Плевен „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” ще продължи с втората група заведения до края на месец юни. Това обяви заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация - „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, се очаква да бъдат готови до средата на месец юли. „Имаме уверение за това както от изпълнителите, така и от строителния надзор, и от инвеститорския контрол на Общината. За втората група детски заведения - градините „Ралица”, „Щурче”, „Калина”, детска ясла „Гергана” и НУ „Христо Ботев”, се очаква дейностите да започнат към 20 юни. Тази седмица ще проведем среща с фирмите изпълнителки и ще се постараем да стигнем до споразумение с тях ремонтите да приключат не както е в предварително заложения краен срок 10 октомври, а до 15 септември. Желанието ни е за първия учебен ден да бъдат приключени всички строително-монтажни дейности и да приемем децата в обновена учебна среда. Задачата е амбициозна, но мислим, че ще се справим”, подчерта г-н Милев.
Той уточни, че системата за разпределение на децата от излизащите в ремонт градини в работещите ще е същата както досега, задачата е улеснена от факта, че започва периодът на летните отпуски и голяма част от родителите не ползват услугите на детските заведения. В момента се проучва колко от приблизително 400-те деца от подлежащите на ремонт градини ще ги посещават през летния сезон, за да се изготви график, съобразен с желанието на родителите и възможностите на другите градини за сборни групи. „Навсякъде, където има сборни групи, ще се стремим децата да са в оптималния брой от 30, а там, където се налага да са повече, имаме идеи при тях да влиза още един педагог, за да се осигури нормален учебен процес и родителите да са спокойни. А за да няма ремонт на ремонта и да бъдат избегнати лоши практики от миналото, контролът е завишен и по отношение на строителните дейности, и по отношение на озеленяване, хоризонтална и вертикална маркировка. В момента нямаме притеснения относно качеството и сроковете на извършващите се ремонти”, беше категоричен г-н Милев.
Той допълни, че за да се гарантира качествено изпълнение на дейностите и поради голямата натовареност на екипа по проекта, ремонтът на ОУ „Климент Охридски” ще бъде направен през лятото на следващата 2019 г.
Договорът за изпълнение на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” е за БФП на стойност 10 223 215,88 лева. Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен - социалната и публичната зона.

 

 
ДФ „Земеделие“ преведе над 8 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 01 Юни 2018 15:47
pcheliДФ „Земеделие“ преведе още 8 030 910 лева от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017. Плащане получиха 865 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство”, както и тези, които са заявили двете направления от мярка 214.
С изплатените днес субсидии, общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2017 надхвърли 35 млн. лева. Земеделските стопани вече получиха плащанията си по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Три четвърти от помощта се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% са от републиканския бюджет.

Последно променен на Петък, 01 Юни 2018 15:56
 
13 000 души ще пият по-качествена вода в община Долна Митрополия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 08 Юни 2018 08:26
dolna voden cikalНа 7 юни 2018 г. пред сградата на Община Долна Митрополия се проведе официална церемония по откриване на обект „Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ“, по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г.,  който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“  на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.
Домакин на събитието беше Поля Цоновска, кмет на Община Долна Митрополия. Сред гостите бяха Красимир Илиев - началник сектор „Води“ в отдел „Мониторинг”, ГД „ОПОС” на МОСВ, областният управител Мирослав Петров, кметът на община Плевен, Георг Спартански, председателят на ОбС – Плевен, Мартин Митев, инж. Георги Гигов, представител на ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014”; инж. Явор Балкански – резидент инженер, представител на Обединение „ВиК мрежи I-ви етап Долна Митрополия 2015г.”, инж. Митко Спасов , управител на „ВиК“ Плевен, общиински съветници.
Лентата за откриването на обекта прерязаха г-жа Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански.
В изпълнение на дейностите по проекта в гр. Долна Митрополия е изградена 23 932 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м.
Общата стойност на изпълнените СМР е 17 482 813.65 лв. без ДДС, от тях 15 717 049.47 лв. са БФП и 1 765 764.18 лв. собствен принос..
Проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях: 74 724 890,91 лв. от ЕС, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия.
Около 13 000 жители ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

 
От БДЖ предлагат за съгласуване промени в разписанието на влаковете Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 01 Юни 2018 15:50
bdjВ Община Плевен e постъпил проект за ново разписание на влаковете от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - Пътнически център - Горна Оряховица, което ще влезе в сила традиционно от втората неделя на м. декември и е валидно за една година напред. С цел подобряване транспортното обслужване на населението, националният железопътен превозвач всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове със съответните областни и общински администрации.
С цел по-добрата иформираност на гражданите от Община Плевен разпространяват извлечение от проекта за изменение на разписанието на влаковете за гара Плевен и гара Плевен - Запад. Предложения може да се изпращат до 10 юли 2018 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
bdj novgrafik1bdj novgrafik2


 
Токът и парното пак поскъпват Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 31 Май 2018 13:21
elektroprovodiТокът и топлоенергията се очаква да поскъпнат от 1 юли. Цената на електроенергията за бита ще скочи с 1,89%, стана ясно след проведено обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране. Повишаването на крайната цена е в пъти по-ниска от поисканата от трите електроразпределителни дружества.
За абонатите на ЧЕЗ увеличението ще е с 1,7%, за тези на ЕВН – 1,8%, а за клиентите на "Енерго Про" с 2,6%. "ЧЕЗ Електро България" направи предложение за увеличаване на нощната тарифа с 51% за киловатчас и на дневната - с 5%.
От ЕВН поискаха увеличение на дневната тарифа с 6.19%, а на нощната с 21.6%. "Енерго–про” поска 1.69% за дневната тарифа и 2.95% за нощната. Според внесените искания на топлофикациите в Комисията за енергийно и водно регулиране най-голямо поскъпване е поискала бургаската топлофикация – 9,06%, Топлофикация Плевен – 6,12%, Топлофикация Перник иска – 4,16%, а тези в Русе и Сливен – над 3%. За София предлаганото поскъпване е с около 1,5%.
За Пловдив може да поевтинее топлоенергията.
Ако цената на газа поскъпне с над 5 процента, от юли със сигурност ще поскъпне както цената на тока, така и на парното и топлата вода. Окончателните цени ще станат ясни в края на юни.

 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 12 от 267
Фейсбук коментари
Сподели статията