Начало Бизнес Земеделие
11 Декември 2019 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 10 Декември 2019 15:38
Вторник, 10 Декември 2019 12:49
Вторник, 10 Декември 2019 11:37
Вторник, 10 Декември 2019 11:20
РЕКЛАМА
Земеделие
13 700 земеделски стопани получиха над 75 млн. лева по схемите за плодове и зеленчуци Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 29 Март 2019 10:11
plodove zelenchutsi BGДФ „Земеделие“ изплати субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци, съобщават от фонда. Повече от 13 700 земеделски стопани, заявили площи с плодове и зеленчуци, които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31.01.2019 г., получават подпомагане по схемите. Общия размер на оторизираните средства по Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) е 29,982 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) е 6,561 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) е 4,444 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци е 26,434 млн. лева и Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство е 7,680 млн. лева.
Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив,съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Ставките по схемите са определени със следните заповеди: № 09-316 от 26.03.2019 г.; № 09-318 от 26.03.2019 г.; № 09-317 от 26.03.2019 г.; № 09-319 от 26.03.2019 г. и № 09-315 от 26.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Последно променен на Петък, 29 Март 2019 11:00
 
Променена е Наредба №9 за ползване на пасища и мери Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Март 2019 10:45
kravi na pashaНа днешното си заседание Общинският съвет на Плевен прие промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Предложението бе първа точка в дневния ред.
Причините, наложили промените, са установени несъответствия в текстове от наредбата със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Установените разминавания са в режима за предоставяне на пасища, мери и ливади на правоимащите лица и липса на предвиден критерий за отстояние при устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади съгласно Закона за пчеларството.
С днешното си решение Общински съвет - Плевен прие изменения в текстове на чл.13 и чл.14 от Наредба №9. Промените влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
Чл.13, ал.З придобива следното съдържание: „(3) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определяне на площта за ползване, като нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, е следната: не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория; до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите."
Изменя се и чл. 14, ал.З, като след редакцията той придобива следния вид: „(3) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв.м и не повече от 10 кв.м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от: 10 км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; 5 км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; 3 км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.
По предложение на общинския съветник Николай Николов Маринов беше приета промяна и в чл.14, ал.1, параграф 3.
Последно променен на Четвъртък, 28 Март 2019 11:19
 
Приключи административната оценка на 111 проекта по подмярка 7.2 за строителство и реконструкция на уличната мрежа Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 18 Март 2019 12:10
dfz logoДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 111  проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. По процедурата се финансират общински проекти за изграждане или рехабилитация на уличната мрежа.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-7.001 – Улици.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на общините и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.
 
Приключи административната оценка на 1146 проекта по „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 25 Март 2019 17:17
zemedelsko stopanstvoДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
По процедурата се подпомагат проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща проектните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001 .
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.
 
Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 17 Март 2019 12:07
kokoshkiОт 18 март в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".  
Документи за държавна помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 29 март. Изплащането на държавната помощ ще започне от 15 април 2019 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв.
Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).
Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:
• Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
• Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид (месодаен и яйценосен тип);
• Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
• Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.
Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също от 18 до 29 март. Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.
За подпомагане на угоени прасета, документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2019 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2019 година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.
Финансовият ресурс за 2019 г. по схемата е  33 000 000 лева.
В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:
• Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт;
• Мярка Б - Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт); 
• Мярка В - Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;
Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 11 от 112
Фейсбук коментари
Сподели статията