Начало Бизнес Земеделие
26 Май 2019 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 26 Май 2019 13:59
Неделя, 26 Май 2019 13:37
Неделя, 26 Май 2019 11:05
Неделя, 26 Май 2019 10:58
РЕКЛАМА
Земеделие
Финансова помощ за съхранение на плодове и зеленчуци, за борба с вредителите по картофите, за тютюнопроизводители и за собственици на крави под селекционен контрол Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 05 Април 2019 09:11
DF zemedelie logoУправителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 3,6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Срокът й на действие е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага е до 7,2 млн. лева. Половината от тях, в размер на 3 600 000 лева, се разпределят за тази година.
Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Целта на подпомагането е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи на производството.
Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.
УС на ДФ „Земеделие“ увеличи с 350 лева за хектар максималния размер на подпомагането по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г. Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха - на до 850 лв./ха.
На свое заседание, проведено на 22.02.2019 г., УС на ДФЗ утвърди по схемата финансов ресурс от 1 600 000 лв., с размер на подпомагането до 500 лв./ха и прие указанията за прилагане на помощта през 2019 г.
Увеличението на ставката се прави с оглед да не се ощетят земеделските стопани, които считат някои по-скъпи продукти за растителна защита за по-ефикасни в борбата с вредителите по картофите. За прилагането на схемата за подпомагане УС на ДФЗ прие и изменение на указанията.
Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.
Производителите на картофи кандидатстват за помощта от 11 март до 15 май 2019 г. Заявления по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни 2019 г.
Финансов ресурс в размер до 81 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2018 г. утвърдиха от ДФ „Земеделие“.
Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Допустими за участие в схемата са стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн.
Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.
Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол. На подпомагане подлежат допустимите животни по Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.
Определеният норматив за подпомагане е в размер на до 80 лв. за едно животно. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.
Последно променен на Петък, 05 Април 2019 09:40
 
13 700 земеделски стопани получиха над 75 млн. лева по схемите за плодове и зеленчуци Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 29 Март 2019 12:11
plodove zelenchutsi BGДФ „Земеделие“ изплати субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци, съобщават от фонда. Повече от 13 700 земеделски стопани, заявили площи с плодове и зеленчуци, които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31.01.2019 г., получават подпомагане по схемите. Общия размер на оторизираните средства по Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) е 29,982 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) е 6,561 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) е 4,444 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци е 26,434 млн. лева и Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство е 7,680 млн. лева.
Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив,съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Ставките по схемите са определени със следните заповеди: № 09-316 от 26.03.2019 г.; № 09-318 от 26.03.2019 г.; № 09-317 от 26.03.2019 г.; № 09-319 от 26.03.2019 г. и № 09-315 от 26.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Последно променен на Петък, 29 Март 2019 13:00
 
Приключи административната оценка на 1146 проекта по „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 25 Март 2019 19:17
zemedelsko stopanstvoДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
По процедурата се подпомагат проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща проектните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001 .
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.
 
Променена е Наредба №9 за ползване на пасища и мери Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Март 2019 12:45
kravi na pashaНа днешното си заседание Общинският съвет на Плевен прие промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Предложението бе първа точка в дневния ред.
Причините, наложили промените, са установени несъответствия в текстове от наредбата със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Установените разминавания са в режима за предоставяне на пасища, мери и ливади на правоимащите лица и липса на предвиден критерий за отстояние при устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади съгласно Закона за пчеларството.
С днешното си решение Общински съвет - Плевен прие изменения в текстове на чл.13 и чл.14 от Наредба №9. Промените влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
Чл.13, ал.З придобива следното съдържание: „(3) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определяне на площта за ползване, като нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, е следната: не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория; до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите."
Изменя се и чл. 14, ал.З, като след редакцията той придобива следния вид: „(3) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв.м и не повече от 10 кв.м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от: 10 км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; 5 км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; 3 км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.
По предложение на общинския съветник Николай Николов Маринов беше приета промяна и в чл.14, ал.1, параграф 3.
Последно променен на Четвъртък, 28 Март 2019 13:19
 
Приключи административната оценка на 111 проекта по подмярка 7.2 за строителство и реконструкция на уличната мрежа Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Бизнес - Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 18 Март 2019 14:10
dfz logoДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 111  проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. По процедурата се финансират общински проекти за изграждане или рехабилитация на уличната мрежа.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-7.001 – Улици.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на общините и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 105
Фейсбук коментари
Сподели статията