Начало Бизнес Услуги
26 Април 2018 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 25 Април 2018 16:49
Сряда, 25 Април 2018 16:39
Сряда, 25 Април 2018 15:41
Сряда, 25 Април 2018 15:04
Валути
РЕКЛАМА
Услуги
До края на лятото трябва да е готов пътят през Обнова, който се ремонтира по проект Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Март 2018 16:12
kopka obnovaПърва копка по проект „L10 – свързване на TEN-T инфраструктура чрез по-добра връзка между третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района, финансиран по Програма  Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.” и по договор за предоставяне на национално съфинансиране беше направена днес  в с.Обнова.
В церемонията за официално откриване на строителната дейност участваха  кметът на община Левски Любка Александрова и общинското ръководство, директорът на дирекция "Градоустройство и архитектура", инж.Пламен Парашкевов и екипът по проекта, кметът на с.Обнова, Детелин Николов, граждани.
По традицията, начало на строително-ремонтните дейности бе дадено с водосвет, отслужен от отец Василий. Кметът на общината Любка Александрова подчерта, че това е един от най-големите проекти на Общината за последните 5-6 години, със сериозно значение за подобряване пътната инфраструктура. Тя се обърна с благодарност към екипа и с пожелание за успешно приключване на обекта до края на лятото.
Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец, с възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътната основа и отводняване за осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.
Началото на пътния участък, който е част от общинска пътна мрежа – IV-ти клас, е в с. Обнова, на кръстовище (открит път), а краят е връзка с рехабилитиран път. Общата дължина е 7 068 м, от нея 2 268 м е през населено място с. Обнова.
Пътят е двулентов, с габарит 6/8 м. (открит път), а в с. Обнова според съществуващата регулация от 6 до 9 м, с прилежащи тротоари от бетонови плочи, отделени от платното със зелени площи. В участъка попада един мост, който се нуждае от ремонт на тротоарната настилка и прилежащите парапети.
Основната цел на проекта е да подобри връзката между основната и широкообхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като “предмостие” за съвместна транспортна система.
Град  Левски е пресечна точка на 7 републикански пътища, свързани с TEN-T мрежата и Е83. Проектът ще подобри връзката на гр. Левски с Е83, р. Дунав като Европейски транспортен коридор №VII и автомагистрала Хемус. Той  ще допринесе за по-добра свързаност между гр. Турну Мъгуреле и гр. Левски, както и между други второстепенни възли от основната и широкообхватна TEN-T мрежа като Плевен, Русе, Гюргево, Александрия-Букурещ и  Каракал-Крайова.  По този начин ще  генерира мащабно трансгранично сътрудничество, базирано на оста, свързваща път Е83 с Е70.
Общият размер на бюджета на партньора Община Левски е 2 596 171, 34 евро, от които: безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 2 206 745, 64 евро; националното съфинансиране е 337 502, 27 евро и размера на собствения принос е 51 923, 43 евро.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 

 

 

 

 
Корпоративните декларации се подават само по електронен път Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 13 Март 2018 17:15
NAPВсички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г.,се подават единствено по електронен път.Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването, на която е 2 април 2018 г. (31 март е в събота). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративен данък може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

 
До края на март започва първото миене на улиците в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 12 Март 2018 17:48
miene uliciПървото миене на улиците в Плевен за тази година ще започне традиционно през последното десетдневие на месец март. Необходимо условие е нощните температури да са положителни, за да не  се създават предпоставки за заледявания. Така отговори на днешното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен кметът Георг Спартански на зачестили питания от граждани.
Дейностите се осъществяват в рамките на договор „Поддържане на чистотата - метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителните оттоци в гр. Плевен”, съгласно който градът е разделен на райони. Предвидени са средства за две измивания на улиците годишно. Всяко от тях ще започне от по-високите части към по-ниските, уточни г-н Спартански. Успоредно с миенето се извършва и почистване на регули и отводнителни шахти.

 
Два дни имат фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 13 Март 2018 15:31
deklaracii2До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.
Към момента в офис на НАП Плевен са подадени 3292 броя, от които по електронен път 2846. Най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код, уточняват от НАП.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:
- друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 29 от ЗДДФЛ);
- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
- доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
- доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Доходите, които следва да се включат в справката, изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на справката.
Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.
Повече информация за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

 
Окончателните данъци от доходи в чужбина се декларират до 30 април Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 07 Март 2018 16:08
NAPОкончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица вече се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Срокът за деклариране и внасяне на дължимия окончателен данък за доходи, придобити през 2017 г., е до 30 април 2018 г., напомнят от НАП.
До края на 2016 г. дължимият окончателен данък за доходите от чужбина се внасяше текущо до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на доходите, и се декларираше с подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Отделно от това, получените през годината доходи се декларираха в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ) за годината на придобиването им.
От началото на 2017 г. както доходите, така и дължимият за тях окончателен данък подлежат на деклариране от местните физически лица само в годишната данъчна декларация. Данните се попълват отново в Приложение № 8.
Новият ред за деклариране и внасяне на окончателния данък, дължим от местни физически лица, се отнася за следните доходи, придобити от източници в чужбина:
-         дивиденти;
-         ликвидационни дялове;
-         лихви по банкови сметки;
-         доходи от доброволно осигуряване и застраховане (по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ);
-         доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества (по глава деветнадесета, раздел ІІ от Закона за корпоративното подоходно облагане), които се облагат с окончателен данък.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 159
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти